Czym jest fundusz inwestycyjny otwarty?

Krzysztof Jagielski
22.04.2022

FIO, czyli fundusz inwestycyjny otwarty to forma zbiorowego inwestowania środków pieniężnych. Ze względu na swoją prostą formułę jest bardzo popularna wśród inwestorów. Pozwala długo zbierane oszczędności powierzyć na ręce doświadczonych fachowców od zarządzania kapitałem.

Działalność funduszy inwestycyjnych otwartych reguluje ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z art. 82 wskazanej ustawy „Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu”. Pod pojęciem otwartego funduszu inwestycyjnego należy więc rozumieć fundusz, w którym stale zmienia się liczba jednostek uczestnictwa oraz samych uczestników. Jednostki może kupić osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 

Jak to się odbywa?

Każdy, kto wpłaca określoną kwotę pieniężną do funduszu inwestycyjnego, nabywa jednostki uczestnictwa. Fundusz inwestuje środki klientów we wspólnym interesie i na wspólny rachunek. Fundusze prowadzą różne rodzaje polityk inwestycyjnych. Zgodnie z klasyfikacją Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami,  dzieli się je na: akcyjne, mieszane,  dłużne, rynku pieniężnego, nieruchomości, aktywów niepublicznych, absolutnej stopy zwrotu, surowcowe, sekurytyzacyjne, zdefiniowanej daty. Inwestor może dokonać wyboru, która klasa aktywów i strategia są dla niego odpowiednia.  

Udział klienta w zgromadzonym majątku funduszu jest proporcjonalny do wpłaconych środków pieniężnych. W praktyce, to oznacza, że jednostki uczestnictwa są zbywane i odkupywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto funduszu przez liczbę jednostek ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny. 

Klient ponosi również koszty związane z inwestowaniem w FIO. W statucie funduszu inwestycyjnego otwartego określa się maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem przypadającego na jednostki uczestnictwa. Znajdują się tam również szczegółowe informacje na temat sposobów pobierania tych opłat. 

Inwestor ma zapewnioną swobodę dysponowania zgromadzonymi środkami. W każdej chwili może zrezygnować z inwestycji, żądać odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, w drodze złożenia zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa. Fundusz inwestycyjny zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa z częstotliwością określoną w statucie funduszu, nie rzadziej jednak niż raz na 7 dni. Jednostki uczestnictwa nie mogą być zbyte przez uczestnika na rzecz osób trzecich, ale podlegają dziedziczeniu. 

Decydując się na zakup jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, trzeba mieć świadomość ryzyka utraty kapitału. Wyższe ryzyko, a jednocześnie możliwość osiągnięcia wyższego potencjalnego zysku charakteryzuje fundusze akcyjne oraz dłużne. Fundusze rynku pieniężnego są przeznaczone dla osób, które cenią większe bezpieczeństwo, czyli akceptują mniejszy poziom ryzyka inwestycyjnego. 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.