Jak połączyć dwa sąsiadujące ze sobą mieszkania?

Antoni Kwapisz
25.06.2020

Wiele osób decyduje się na zakup dwóch mieszkań zlokalizowanych obok siebie z myślą o ich połączeniu. Jest to możliwe, ale aby legalnie dokonać takiego połączenia, należy spełnić kilka warunków. Jakich? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

  1. Pozwolenie od wspólnoty mieszkaniowej
  2. Regulamin wspólnoty mieszkaniowej
  3. Pozwolenie na przebudowę
  4. Inne formalności
  5. Sytuacja prawna lokalu

Pozwolenie od wspólnoty mieszkaniowej

Aby dokonać połączenia, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia wydanego przez wspólnotę mieszkaniową, do której należy dana nieruchomość. Co istotne, zgoda ta może zostać wydana jedynie w drodze podjęcia odpowiedniej uchwały przez wspólnotę. Sytuacja ta dotyczy zarówno małych wspólnot (czyli tych obejmujących do 7 mieszkań), jak też dużych (powyżej 7). W przypadku małej wspólnoty konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli, natomiast dużej – niezbędne jest przyjęcie uchwały większością głosów współwłaścicieli, liczonych na podstawie wielkości udziałów należących do poszczególnych członków wspólnoty. W obu przypadkach jednak w sytuacji braku potrzebnej zgody, ale równoczesnego posiadania przez właściciela mieszkań przynajmniej połowy udziałów, można udać się do sądu celem rozstrzygnięcia sporu.

Regulamin wspólnoty mieszkaniowej

Ważne jest również sprawdzenie regulaminu wspólnoty mieszkaniowej. Mogą się w nim bowiem znajdować zapisy szczegółowo informujące o tym, co należy robić w przypadku chęci połączenia mieszkań. Regulamin często zawiera dodatkowe zapisy, które doprecyzowują wymagania wspólnoty dotyczące poinformowania jej o planach połączenia lokali. Należy mieć na uwadze, że jest to również kwestia bezpieczeństwa. Złączenie mieszkań wymaga bowiem często modyfikacji lub nawet usunięcia ściany nośnej w lokalu, wprowadzenia zmian w instalacji sanitarnej, gazowej albo zamurowania jednego z wejść. Czynności te stanowią ingerencję w części wspólne budynku należące do całej wspólnoty.

Pozwolenie na przebudowę

Kolejnym niezbędnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na przebudowę. W tym celu należy się zwrócić z odpowiednim wnioskiem do wydziału architektoniczno-budowlanego we właściwym starostwie powiatowym albo do urzędu miasta na prawach powiatu. Do wniosku należy załączyć niezbędne dokumenty, takie jak oświadczenie o prawie do dysponowania dwoma mieszkaniami, egzemplarz projektu budowlanego, a także zgodę wspólnoty mieszkaniowej. Jeśli natomiast projekt budowlany przewiduje stosowanie takich rozwiązań technicznych, które nie znajdują się w przepisach i do tej pory nie zostały sklasyfikowane w Polskich Normach, to należy dodatkowo dołączyć do wniosku opinię osoby fizycznej albo jednostki organizacyjnej, która została wskazana przez Ministra infrastruktury i rozwoju.

Inne formalności

Po zrealizowaniu wymienionych kroków, kolejną czynnością jest powiadomienie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. W odpowiednim piśmie należy go poinformować o dacie rozpoczęcia działań. Ponadto trzeba również dostarczyć oświadczenie kierownika budowy o tym, że to on teraz przejmuje obowiązki związane z zaplanowanymi pracami, jak również jego zaświadczenie o aktualnym wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego.

Sytuacja prawna lokalu

Należy pamiętać, że po wykonaniu przebudowy należy uporządkować sytuację prawną nowego mieszkania. Dlatego też konieczne jest zlikwidowanie dotychczasowych dwóch ksiąg wieczystych i założenie na ich miejsce jednej księgi dla nowego lokum. Aby to zrobić, należy wystąpić z właściwym wnioskiem do starosty o wydanie zaświadczenia o samodzielności mieszkania.

Więcej informacji ten temat, a także oferty nowych mieszkań znaleźć można na stronie obido.pl.

Artykuł partnera serwisu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.