Jak rozumieć wymaganie art. A.5.7 - Threat Inelligence w nowej edycji normy ISO/IEC 27001:2022

Remigisz Szulc
12.03.2024

Nowa edycja normy ISO/IEC 27001:2022 wprowadza znaczące modyfikacje w zakresie zarządzania informacjami o zagrożeniach, znane jako Threat Intelligence. Te zmiany podkreślają rosnącą potrzebę organizacji do proaktywnego identyfikowania, analizowania i reagowania na potencjalne zagrożenia w dynamicznie zmieniającym się środowisku cybernetycznym.

W szczególności, nowa norma wymaga od organizacji wdrożenia procesów pozwalających na ciągłe monitorowanie i analizę informacji o zagrożeniach, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania ryzykiem i ochrony informacji. Porównanie z poprzednią wersją normy pokazuje, że wcześniejsze edycje skupiały się głównie na reaktywnych działaniach bezpieczeństwa, podczas gdy aktualizacja z 2022 roku kładzie nacisk na proaktywne działania i wykorzystanie zdobytej wiedzy do poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa.

Zmiany są jedyną stałą w świecie technologii - to stwierdzenie nabiera szczególnego znaczenia, gdy przyglądamy się najnowszej edycji normy ISO/IEC 27001:2022, która wprowadza istotne modyfikacje, w tym wymaganie dotyczące Threat Intelligence. W tym artykule przyjrzymy się, jak te zmiany wpływają na systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, jak można skutecznie wdrożyć nowe wymagania oraz jakie korzyści może przynieść integracja Threat Intelligence do naszych praktyk. Omówimy również narzędzia i technologie, które mogą wspierać te działania, a także przyjrzymy się realnym przykładom zastosowania, które pomogą zrozumieć wartość i przyszłość Threat Intelligence w kontekście ewoluujących standardów bezpieczeństwa informacji.

Kluczowe zmiany w normie ISO/IEC 27001:2022 dotyczące Threat Intelligence

Aspekt ISO/IEC vs. 27001:2013 ISO/IEC 27001:2022 - Zarządzanie informacjami o zagrożeniach: Ograniczone do reaktywnych działań / Wymóg proaktywnego identyfikowania i analizowania zagrożeń; Monitorowanie i analiza  oraz brak wyraźnych wymagań / Wymóg ciągłego monitorowania i analizy; Reagowanie na incydenty oraz Skupienie na reakcji po wystąpieniu incydentu / Skupienie na prewencji i szybkiej reakcji.

Jak skutecznie wdrożyć wymagania Threat Intelligence zgodnie z art. 7

Implementacja wymagań dotyczących Threat Intelligence, zgodnie z najnowszą edycją normy ISO/IEC 27001:2022, wymaga przemyślanego podejścia. Kluczowe jest zrozumienie, że analiza zagrożeń nie ogranicza się jedynie do pasywnego monitorowania. Wymaga aktywnego poszukiwania, identyfikacji oraz analizy potencjalnych zagrożeń, co pozwala na szybką reakcję i minimalizację ryzyka.

Skuteczne wdrożenie tej strategii wymaga również zaangażowania zespołu IT oraz bezpieczeństwa informacji w proces ciągłego kształcenia i rozwijania umiejętności. Regularne szkolenia i warsztaty, jak również uczestnictwo w branżowych konferencjach, mogą znacząco podnieść poziom wiedzy i świadomości zespołu na temat aktualnych i potencjalnych zagrożeń.

Wnioski płynące z procesu implementacji i utrzymania wysokiego poziomu Threat Intelligence powinny być regularnie przekazywane wszystkim zainteresowanym stronom. Dzięki temu możliwe jest nie tylko utrzymanie, ale i ciągłe doskonalenie procesów związanych z bezpieczeństwem informacji. Transparentność działań i otwartość na zmiany są tutaj kluczowe, aby zapewnić skuteczną ochronę przed nowymi i ewoluującymi zagrożeniami.

Praktyczne korzyści z integracji Threat Intelligence w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji

Integracja Threat Intelligence w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) przynosi organizacjom szereg praktycznych korzyści, które bezpośrednio przekładają się na zwiększenie ich odporności na cyberzagrożenia. Poprzez świadome wykorzystanie danych o zagrożeniach, firmy mogą nie tylko reagować na incydenty w sposób bardziej skuteczny, ale również przewidywać potencjalne ataki i odpowiednio się do nich przygotowywać. Analiza trendów i taktyk stosowanych przez cyberprzestępców pozwala na dostosowanie strategii bezpieczeństwa do aktualnego krajobrazu zagrożeń. Poniżej przedstawiono tabelę porównawczą, która ilustruje różnice w podejściu do zarządzania bezpieczeństwem informacji z i bez integracji Threat Intelligence.

Aspekt Bez Threat Intelligence Z Threat Intelligence Reakcja na incydenty Reaktywna, często opóźniona Proaktywna, szybka reakcja dzięki wcześniejszemu wykryciu zagrożeń Strategia bezpieczeństwa Ogólna, niezorientowana na specyficzne zagrożenia Dostosowana do aktualnego krajobrazu zagrożeń, skoncentrowana na konkretnych zagrożeniach Świadomość zagrożeń Ograniczona, oparta na przestarzałych danych Wysoka, oparta na bieżących danych i trendach Zarządzanie ryzykiem Statyczne, rzadko aktualizowane Dynamiczne, ciągle aktualizowane w oparciu o nowe informacje

Narzędzia i technologie wspierające realizację wymagań Threat Intelligence w ISO/IEC 27001:2022

Realizacja wymagań dotyczących Threat Intelligence w ramach normy ISO/IEC 27001:2022 wymaga zastosowania zaawansowanych narzędzi i technologii. Te narzędzia nie tylko umożliwiają efektywne wykrywanie zagrożeń, ale także wspierają w ich analizie i reagowaniu. Przykładowo, platformy SIEM (Security Information and Event Management) oferują kompleksowe rozwiązania do monitorowania bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, analizy logów i zarządzania incydentami. Z kolei rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym pozwalają na automatyczną klasyfikację i priorytetyzację zagrożeń, co znacząco przyspiesza proces reagowania na incydenty.

Porównując dostępne na rynku narzędzia, warto zwrócić uwagę na ich funkcjonalności i możliwości integracji. Na przykład, platformy SIEM takie jak Splunk czy IBM QRadar wyróżniają się zaawansowanymi opcjami analizy danych i elastycznością w konfiguracji. Z drugiej strony, narzędzia specjalizujące się w Threat Intelligence, jak Recorded Future czy ThreatConnect, oferują bogate bazy danych o zagrożeniach oraz narzędzia do ich analizy i wymiany informacji o zagrożeniach. Poniższa tabela przedstawia porównanie kluczowych funkcji wybranych narzędzi wspierających realizację wymagań Threat Intelligence:

Narzędzie Analiza danych Integracja z innymi systemami Baza danych zagrożeń Splunk Zaawansowana Wysoka Nie IBM QRadar Zaawansowana Wysoka Ograniczona Recorded Future Podstawowa Średnia Tak ThreatConnect Średnio-zaawansowana Wysoka Tak

Przypadki użycia i studia przypadków: Threat Intelligence w działaniu

Analiza zagrożeń i odpowiednie reagowanie na nie jest kluczowe dla bezpieczeństwa informacji w każdej organizacji. Threat Intelligence, czyli wywiad w zakresie zagrożeń, umożliwia przedsiębiorstwom proaktywne działanie przeciwko potencjalnym atakom. Przykłady zastosowania tej wiedzy są różnorodne i obejmują zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. Na przykład, firma zajmująca się e-commerce może wykorzystać wywiad w zakresie zagrożeń do identyfikacji nowych metod oszustw i wzmocnienia swoich systemów płatności. Z kolei instytucje rządowe mogą stosować te informacje do ochrony krytycznej infrastruktury przed atakami cybernetycznymi.

Wdrażanie Threat Intelligence w praktyce wymaga zrozumienia, jak wykorzystać zgromadzone dane do ochrony przed konkretnymi zagrożeniami. Oto kilka przykładów zastosowań:

  1. Analiza trendów w cyberatakach, co pozwala na wczesne wykrywanie i zapobieganie potencjalnym zagrożeniom.
  2. Identyfikacja i ocena zagrożeń specyficznych dla danej branży lub sektora, umożliwiająca dostosowanie strategii bezpieczeństwa.
  3. Współpraca z innymi organizacjami w ramach wymiany informacji o zagrożeniach, co zwiększa ogólną świadomość i gotowość na ataki.

Przyszłość Threat Intelligence w kontekście ciągłego rozwoju normy ISO/IEC 27001

Rozwój normy ISO/IEC 27001:2022 otwiera nowe perspektywy dla organizacji dążących do zwiększenia swojej odporności na cyberzagrożenia. Integracja Threat Intelligence w system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) staje się nie tylko opcją, ale wręcz koniecznością, aby sprostać dynamicznie zmieniającemu się środowisku zagrożeń. W kontekście ciągłego rozwoju tej normy, można wyróżnić kilka kluczowych kierunków, które będą miały wpływ na przyszłość wykorzystania Threat Intelligence:

  1. Automatyzacja i integracja - coraz większe znaczenie będzie miała automatyzacja procesów związanych z Threat Intelligence, a także ich integracja z innymi systemami bezpieczeństwa IT.
  2. Personalizacja i specjalizacja - organizacje będą dążyć do tworzenia bardziej spersonalizowanych i specjalistycznych rozwiązań Threat Intelligence, które będą dopasowane do specyfiki ich działalności i branży.
  3. Współpraca międzyorganizacyjna - wymiana informacji o zagrożeniach między różnymi podmiotami będzie odgrywać coraz większą rolę, umożliwiając skuteczniejsze przeciwdziałanie nowym typom ataków.

O certyfikacji ISO/IEC 27001:202 można dowiedzieć się na: https://coe.biz.pl/uslugi/centrum-certyfikacji-qscert/iso-27001-certyfikacja/

Komunikat prasowy

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie