Bibliografia

Mateusz Nowak
02.06.2015

1. Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 2001.
2. Hałas infradźwiękowy – Procedura pomiarowa. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy (PiMOŚP) 2001, nr 2 (28).
3. Hałas ultradźwiękowy – Procedura pomiarowa. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy (PiMOŚP) 2001, nr 2 (28).
4. Hałas. Warszawa, CIOP 2002. Seria: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, t. 8.
5. Ochrona przed hałasem i drganiami w środowisku pracy. D. Augustyńska i W. M. Zawieska (red). Warszawa, CIOP 1999.
6. Zawieska W. M.: Ocena ryzyka zawodowego. 1. Podstawy metodyczne. Wyd. 3. Warszawa, CIOP-PIB, 2004.
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. Dz. U. nr 114, poz. 545 ze zm. Dz. U. 2002, nr 127, poz. 1092.
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dz. U. nr 69, poz. 332 ze zm.: Dz. U. 1997, nr 60, poz. 375, Dz. U. 2001, nr 37, poz. 451.
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. nr 73, poz. 648.
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. [Tekst jednolity] Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650.
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach. Dz. U. nr 132, poz. 1115.
12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. nr 217, poz. 1833.
13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. Dz. U. nr 80, poz. 725.
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Dz. U. nr 200, poz. 2047.
15. PN-ISO 1999: 2000 Akustyka – Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas i szacowanie uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem.
16. PN-ISO 7196: 2002 Akustyka – Charakterystyka częstotliwościowa filtru do pomiarów infradźwięków.
17. PN-ISO 9612: 2004 Akustyka – Zasady pomiaru i oceny ekspozycji na hałas w środowisku pracy.
18. PN-N-011321: 1986 Hałas ultradźwiękowy. Dopuszczalne wartości poziomu ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
19. PN-N-01307: 1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.