Podstawowe pojęcia akustyki

Marek Szydełko
01.06.2015

"Akustyka jest to dziedzina bardzo szeroka obejmująca swym zakresem bardzo szerokie spektrum wiedzy od ultradźwięków przez hałas aż po realizację dźwięku."

Akustyka, dział fizyki badający teoretycznie i doświadczalnie zjawiska dźwiękowe, ultradźwiękowe i infradźwiękowe.

Wyróżnia się akustykę ogólną (zajmującą się podstawowymi zagadnieniami, np. załamaniem, interferencją czy dyfrakcją fal akustycznych) oraz akustykę stosowaną, do której można zaliczyć: elektroakustykę (otrzymywanie energii drgań akustycznych z energii elektrycznej i odwrotnie), akustykę budowlaną (architektoniczną) i akustykę urbanistyczną, akustykę muzyczną (analiza dźwięków w muzyce), akustykę fizjologiczną i psychologiczną (dobra słyszalność i zrozumiałość mowy, działanie organu słuchu i narządu głosu, wpływ hałasu i wibracji na organizm ludzki), akustykę morza (zjawiska akustyczne w wodach mórz i oceanów), akustykę przemysłową (problemy związane ze zwalczaniem hałasu na terenie zakładów pracy), geoakustykę (rozchodzenie się dźwięków w skorupie ziemskiej, hydrosferze i atmosferze).

Akustyka jest najstarszą dziedziną fizyki, o czym świadczą wiadomości na jej temat podawane przez chińskich uczonych z około 3000 p.n.e. Zajmowali się nią starożytni Grecy: Terpander (VII w. p.n.e.), Pitagoras (VI w. p.n.e.), Didymos (I w. p.n.e.), którzy stworzyli systemy dźwiękowe.
Początek akustyki klasycznej dał w XVII w. Galileusz. Podstawy teorii zjawisk akustycznych są dziełem lorda Rayleigha.

Dźwięk, fala akustyczna rozchodząca się w ośrodku sprężystym lub wrażenie słuchowe wywołane tą falą. Przyjmuje się, że człowiek słyszy dźwięki o częstościach od 16 Hz do 20 kHz. Drgania o mniejszej częstości to infradźwięki, a o wyższej ultradźwięki. Najłatwiej słyszalne są dźwięki o częstości ok. 1000 Hz.

Fizycznymi aspektami dźwięków są: jego widmo, natężenie, długość trwania dźwięku i zmiany w czasie. Ze względu na rodzaj widma dźwięki klasyfikuje się następująco:
1) ton (dźwięk prosty) - drganie sinusoidalne o jednej częstości.
2) wieloton harmoniczny (dźwięk złożony) - drganie będące sumą drgań sinusoidalnych o częstościach będących wielokrotnościami (1,2,3,...) częstości podstawowej.
3) wieloton nieharmoniczny - drganie będące sumą nie uporządkowanych drgań.
4) szum - dźwięk o ciągłym widmie.

www.profon.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie