Wymagania prawne w ochronie środowiska w Polsce /ustawa 2007

Mateusz Nowak
01.06.2015

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

(Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.)


Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:
  1)   zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla następujących rodzajów terenów przeznaczonych:
    a)  pod zabudowę mieszkaniową,
    b)  pod szpitale i domy opieki społecznej,
    c)  pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
    d)  na cele uzdrowiskowe,
    e)  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
    f)  na cele mieszkaniowo-usługowe;
  2)   poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu;
  3)   okresy, do których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia.

§ 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______
1)   Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).
2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493 i Nr 88, poz. 587.

 

Załącznik:

 

 

DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU

 

Tabela 1

 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

 

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

LAeq D

przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom

LAeq N

przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom

LAeq D

przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym

LAeq N

przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

1

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza miastem

50 45 45 40
2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2)

c) Tereny domów opieki społecznej

d) Tereny szpitali w miastach

55 50 50 40
3

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2)

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

60 50 55 45
4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3) 65 55 55 45

 

Objaśnienia:

1)   Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

2)   W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

3)   Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

 

Tabela 2

 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

 

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w dB
Starty, lądowania i przeloty statków powietrznych Linie elektroenergetyczne

LAeq D

przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom

LAeq N

przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom

LAeq D

przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom

LAeq N

przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom

1

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska

b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej

c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży1)

55 45 45 40
2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe1)

c) Tereny mieszkaniowo-usługowe

d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców2)

60 50 50 45

 

Objaśnienia:

1)   W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

2)   Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

 

Tabela 3

 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

LDWN

przedział czasu odniesienia

równy wszystkim dobom w roku

LN

przedział czasu odniesienia

równy wszystkim porom nocy

LDWN

przedział czasu odniesienia

równy wszystkim dobom w roku

LN

przedział czasu odniesienia

równy wszystkim porom nocy

1

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza miastem

50 45 45 40
2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

c) Tereny domów opieki społecznej

d) Tereny szpitali w miastach

55 50 50 40
3

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

60 50 55 45
4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców2) 65 55 55 45

Objaśnienia:

1)   Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

2)   Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

 

Tabela 4

 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny długotrwały średni poziom dźwięku A w dB
Starty, lądowania i przeloty statków powietrznych Linie elektroenergetyczne

LDWN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku

LN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy

LDWN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku

LN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy

1

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska

b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej

c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

55 45 45 40
2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

c) Tereny mieszkaniowo-usługowe

d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców1)

60 50 50 45

Objaśnienie:

1)   Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.