Kryminalistyka - część 1

Jerzy Biernacki
12.05.2015

Kryminalistyka
Grassberger R., Hans Gross [w:] Pioneers in Criminology, London 1960;
Gross H., F. Geerds, Handbuch der Kriminalistik, Berlin 1977-1978;
Jaegermann K., Widacki J., Zmiany paradygmatu medycyny sądowej i kryminalistyki, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2/1986, t. 36, s. 85-90;
Konieczny J., Metodologiczna charakterystyka krymina¬istyki, Uniwersytet Śląski, Katowice 1984;
Mettler G. B., Criminal Investigation, Boston 1977;
O 'Hara Ch., Fundamentals of Criminal Investigation, Ch.Thomas, Springfield, III. 1978;
O'Hara Ch., J. W Osterhurg, An Introduction to Criminalistics, Bloomington, London 1972;
Thorwald J., Godzina detektywów, Kraków 1975;
Thorwald J., Stulecie detektywów, Kraków 1971;
Wachholz L., Błędne i trafne drogi kryminalistyki;
Wachholz L., Olbrycht J., Medycyna kryminalna, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź-Paryż-Poznań-Wilno-Zakopane.
Widacki J., Kilka uwag o kryminalistyce jako nauce empirycznej, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 3/1980, t. 30, s. 225-228.
Widacki J., Stulecie krakowskich detektywów, Warszawa 1987;
Informacje o przestępstwie
Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 1996;
Hołyst B., Kryminalistyka. Warszawa 1996.
Cieślak M., K. Spett, W. Wolter, Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1968;
Chłopicki W., Olbrycht J., Wypowiedzi na piśmie jako objawy zaburzeń psychicznych, Warszawa 1955;
Chodkiewicz K., Technika i taktyka kryminalna Przemyśl 1931;
Hanausek T., Zarys taktyki kryminalistycznej, Warszawa 1994;
Łukomski B., Służba śledcza i taktyka kryminalna, Lwów 1924;
Meixner F., Kriminaltaktik, Hamburg 1965;
Mettler G. B., Criminal Investigation, Boston 1977;
Olbrycht J., Medycyna sądowa w procesie karnym, Warszawa 1962.

Oględziny
Cywiński L., Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, Problemy Kryminalistyki 103,104/1973;
Goc M., J. Kasprzak, Mianownictwo przedmiotów oględzin, CSP Legionowo 1997;
Goc M., Organizacja kryminalistycznych badań miejsca zdarzenia, Problemy Kryminalistyki 144/1980;
Gurgul J., O wnioskowaniu z wyników oględzin, Problemy Kryminalistyki 94/1971;
Gurgul J., Oględziny, niektóre aspekty teoretyczne i praktyczne, Problemy Kryminalistyki 207/1995;
Horoszowski P., Śledcze oględziny miejsca, Warszawa, 1959;
Mironów A., Oględziny śledcze w sprawach o zabójstwo, Wyd. Zakładu Kryminalistyki KG MO Warszawa 1960;
O'Hara Ch. E., J. W. Osterburg, An introduction to criminalistics. The application of the physical sciences to the detection of crime, Indiana Univ. Press, Bloomington, London 1972;
Pękała M., Europejskie wytyczne do organizacji miejsca zdarzenia, Biuletyn Informacyjny CLK KGP, Nr 111/1999;
Pękała M., Projekt standardów postępowania dla kierujących oględzinami miejsca zdarzenia, Biuletyn Informacyjny CLK KGP, Nr 113/2000.
Pękała M., Współpraca policji europejskich w zakresie opracowania jednolitej metodyki postępowania na miejscach oględzin, Biuletyn Informacyjny, CLK KGP 104/1997.
Procedury postępowania policji podczas organizowania i przeprowadzania oględzin miejsca przestępstwa, Wydawnictwo CSP, Legionowo 2001.
Roming C. H. A., The Physical Evidence Technician, The Police Training Institute Univ. of Illinois Champaign 1975.
Widacki J., Kryminalistyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
Zarządzenie nr 1426/06 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 roku „w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców".

Badanie sądowo-lekarskie osób żywych
Głowacki J., Marek Z., Urazy czaszki i mózgu - rozpoznanie i opiniowanie, Kraków 2000;
Hanausek T., Marek Z., Widacki J., Zgwałcenia, Warszawa 1976;
Jakliński A., Marek Z., Medycyna sądowa dla prawników, Kraków 1996;
Marek Z., A. Szymusik, Urazy głowy w orzecznictwie sądowo-lekarskim i psychiatrycznym, Warszawa 1975;
Marek Z., M. Kłys, Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksyczne, wyd. II, Kraków 2001.
Marek Z., Błąd medyczny, Kraków 1999;
Medycyna sądowa (pod red.) B. Popielskiego i J. Kobieli, Warszawa 1972;
Olbrycht J., Medycyna sądowa w procesie karnym, Warszawa 1957;
Raszeja S., W. Nasiłowski, J. Markiewicz, Medycyna sądowa. Podręcznik dla studentów, Warszawa 1990;
Wachholz L., Olbrycht J., Medycyna kryminalna, Warszawa, Kraków, Lublin, Łódź, Paryż, Poznań, Wilno, Zakopane.

Oględziny zewnętrzne i wewnętrzne zwłok
Jakliński A., Marek Z., Medycyna sądowa dla prawników, Kraków 1996;
Marek Z., M. Kłys, Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologicz¬ne, wyd. II, Kraków 2001;
Młodziejowski B., A. Iwaszkiewicz, J. Kulczycki, Rekonstrukcja zdarzenia na podstawie śladów biologicznych. Warszawa 1983;
Młodziejowski B., Zarys osetologii sądowo-lekarskiej, Warszawa 1988;
Olbrycht J. S., Medycyna sądowa w procesie karnym, Warszawa 1957;
Popielski B., J. Kobiela (red.), Medycyna sądowa, Warszawa 1972;
Walczyński J. S., Ocena sądowo-lekarska uszkodzeń ciała w procesie karnym, Warszawa 1967.
Widacki J. (red.),Wykorzystanie metod kryminalistyki i medycy¬ny sądowej w badaniach historycznych, Katowice 1983.
Daktyloskopia i pokrewne metody identyfikacji człowieka
Almog J., Hirschfeld A., Klug A.T., Reagents for the Chemical Development of Latent Fingerprints; Synthesis and Properties of Some Ninhydrin Analogues, „Journal of Forensic Sciences", nr 27/4/1982.
Andrzejewska B., Alternatywny sposób wykonania reprodukcji śladów linii papilarnych na potrzeby systemu AFIS, „Problemy Kryminalistyki", nr 235/2002.
Baniuk K., Kryminalistyczna problematyka oceny wieku śladów linii papilarnych, Część I i II, „Zeszyty Metodyczne", nr 27—28/1981.
Bieńkiewicz K.J., Fizykochemia wyprawy skór, Warszawa 1986.
Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, PZWL, Warszawa 1992.
Buczek A., Kryminalistyczne badania śladów zębów, „Zeszyty Metodyczne", nr 24, Wydawnictwo ZK KGMO, Warszawa 1980.
Buczek A., Podział śladów zębów ludzkich, „Problemy Kryminalistyki", nr 121-122/ /1976.
Clement J.G., Odontology Encyclopedia of Forensic Sciences, Academic Press, London 2000.
Clerk D.H., Practical Forensic Odontology, Buttrworth-Heinemann Ltd, Oxford 1992.
Cor van der Lugt, Earprint Identification, Elsevier Bedrijfsinformatie, Gravenhage 2001.
Cumins H., Milo C, Finger Prints. Palms and Soles, New York 1961.
Czeczot Z., Tomaszewski T, Kryminalistyka ogólna. Wydawnictwo Comer, Toruń 1996.
Grzeszyk Cz., Daktyloskopia, PWN, Warszawa 1992.
Hołyst B., Kryminalistyka, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
Horoszowski P., Kryminalistyka, PWN, Warszawa 1958.
Jerzewska J., Przesłanki teoretyczne badań śladów rękawiczek skórzanych, „Problemy Kryminalistyki", nr 202/1993.
Jerzewska J., Ślady rękawiczek, „Problemy Kryminalistyki", nr 199/1993.
Kasprzak J., Cheiloskopia kryminalistyczna, Wydawnictwo Biura Techniki Kryminalistycznej KGP, Warszawa 1991.
Kasprzak J., Ciekawy przypadek wnioskowania na podstawie śladów zębów, Biuletyn Informacyjny CLK KGP, Warszawa 1992.
Kasprzak J., Łęczyńska B., Cheiloskopia. Identyfikacja człowieka na podstawie śladu czerwiem wargowej, Wydawnictwo CLK KGP, Warszawa 2001.
Kasprzak J., Nietypowe metody identyfikacji człowieka w polskiej praktyce kryminalistycznej, „Prokurator", nr l(13)/2003.
Kasprzak J., Otoskopia kryminalistyczna. System identyfikacji. Zagadnienia Dowodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
Kasprzak J., Siady czerwieni wargowej, Wydawnictwo CSP, Legionowo 1991.
Kasprzak J., Ślady małżowiny usznej, Wydawnictwo CLK KGP, Warszawa 2003.
Kasprzak J., Ujawnianie i zabezpieczanie śladów czerwieni wargowej, „Zeszyty Metodyczne", nr 37, Wydawnictwo IK MSW, Warszawa 1989.
Kasprzak J., Wybrane zagadnienia identyfikacji człowieka na podstawie śladów zębów, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, tom III, Wydawnictwo Uniwersytet Warszawski i PTK, Warszawa 2000.
Kasprzak J., Zabezpieczanie śladów zębów na ciele człowieka, „Problemy Kryminalistyki", nr 191-192/1991.
Kędzierska G. (red.), Technika Kryminalistyczna, tom 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2006.
Lee H.C., Gaensslen R.E., Advances in Fingerprint Technolog}: Elsevier. New York, Amsterdam, London, Tokyo 1991.

Łasiński W., Anatomia głowy dla stomatologów, PZWL, Warszawa 1978.
Margot P., Ch. Lennard, Manual of Fingerprint Detection Techniques, Universite De Lausanne 1992;
MoenssensA.A., Fingerprint Techniques, Chilton Book Company, New York 1971.
Moszczyński J., Daktyloskopia. Zarys teorii i praktyki. Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP. Warszawa 1997.
Moszczyński J., DFO — nowa metoda ujawniania śladów linii papilarnych na podłożach papierowych, „Problemy Kryminalistyki", nr 210/1995, s. 27-28.
Moszczyński J., Łęczyńska B., SPR - zawiesinowa metoda ujawniania śladów linii papilarnych na mokrych podłożach, „Problemy Kryminalistyki", nr 199/1993, s. 3-8.
Moszczyński J., O potrzebie automatyzacji identyfikacji daktyloskopijnej w Polsce, „Problemy Kryminalistyki", nr 191-192/1991, s. 3-6.
Moszczyński J., Rybczyńska-Królik M., Daktyloskopia. Materiały szkoleniowe, Wydawnictwo CSP, Legionowo 2000.
Moszczyński J., Wykorzystanie metod fluorescencyjnych w daktyloskopii, „Problemy Kryminalistyki", nr 211/1996, s. 37-48.
Moszczyński J.. Przegląd systemów automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej, „Problemy Kryminalistyki", nr 208 1995, s. 5-13.
Olsen R.D., Scotts Fingerprint Mechanics, Thomas. Springfield. Illinois 1997.
Rybczyńska-Królik M., Pękała M. (red.), Przewodnik po metodach wizualizacji śladów daktyloskopijnych. Wydawnictwo CLK KGP. Warszawa 2006.
Szwarc M., AFIS-Papillon -pierwszy automatyczny system identyfikacji daktyloskopijnej w Polsce, „Problemy Kryminalistyki", nr 218.1997.
Watling W.J., Smith K., Heptane O., An Alternative to the Freon/Ninhydrine Mixture, „Journal of Forensic Identification", nr 43/2/1993.
Widacki J. (red.), Kryminalistyka, C.H. BECK, Warszawa 2002.
Wiśniewski P., Kwalifikacja śladów linii papilarnych do badań porównawczych. Tezy zaproponowane na VII Ogólnopolskiej Naradzie Ekspertów Daktyloskopii, „Problemy Kryminalistyki", nr 223/1999.
Wójcikiewicz J. (red.), Ekspertyza sądowa, Zakamycze 2002.
Wroński M., Kryminalistyczne badania śladów rękawiczek, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, Warszawa 1994.
Wytyczak R., Metodyka cyfrowej rejestracji N.N. śladów daktyloskopijnych na potrzeby systemu AFIS, „Problemy Kryminalistyki", nr 240/2003.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.