Kryminalistyka - część 2

Maciej Piwowski
12.05.2015

Modus operandi
Hanausek T., Modus operandi i alibi - ewolucja znaczenia pojęć, Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne 8/1978;
Solarz A., Podstawowe źródła informacji o modus operandi. Problemy Kryminalistyki 40/1962.
Widacki J., O taktyce kryminalistycznej kilka refleksji historycznych [w:] Taktyka kryminalistyczna jako przedmiot badań naukowych (Materiały V Sympozjum Metodologii Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych), red. Widacki J., Katowice 1984.

Identyfikacja na podstawie pisma ręcznego
Błachut J., M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz (red.), Kraków 2001, s. 112-119;
Chłopicki W., Olbrycht J., Wypowiedzi na piśmie jako objawy zaburzeń psychicznych, Warszawa 1955;
Feluś A., Pobranie materiału porównawczego do ekspertyzy pisma ręcznego [w:] Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska,
Feluś A., Podpisy. Studium z pismoznawstwa kryminalistycznego, Uniwersytet Śląski, Katowice 1987;
Feluś A., Testamenty. Popularno-naukowe studium kryminalistyczne, Volumen, Katowice 1996;
Kwieciński W., Grafologia sądowa, Warszawa, b.d.;
Feluś A., Poziom integracji pisma oraz jego znaczenie dla kryminalistyki i psychologii, Warszawa 1991;
Widia T., Cechy płci w piśmie ręcznym, Uniwersytet Śląski, Katowice 1986.
Wójcik W., Badania porównawcze pisma ręcznego, Problemy Kryminalistyki 14/1958, s. 414.
Identyfikacja na podstawie języka i analizy treści
Feluś A., Z zagadnień roli języka w ekspertyzie pisma, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminalistyki, 3/1975, s. 273-276.
Feluś A., Aspekt jednostkowy i grupowy języka, Problemy Kryminalistyki 124/1976, s. 769-773;
Feluś A., O potrzebie badania języka na użytek kryminalistyki, Problemy Kryminalistyki 142/1979;
Feluś A., L. Pabian, Granice interpretacji kryminalistycznej śladu języka pisanego, Z Zagadnień Kryminalistyki z. XVI/XVII/1983;
Ułaszyn H., Język złodziejski, Łódź, 1951; B. Wieczorkiewicz, O gwarach środowiskowych. Poradnik Językowy 1961.

Badania identyfikacyjne dokumentów powielonych, wydruków komputerowych i pieczęci
Bartosiewicz J., Problematyka błędu w badaniach porównawczych pisma rączego i podpisów, „Problemy Kryminalistyki", nr 206/1994.
Buduj E., Jak rozpoznawać fałszywe banknoty, Wydawnictwo BGW, Warszawa 1994.
Buduj E., Kryminalistyczne badania kserografów i kopii kserograficznych, Warszawa 1986;
Czeczot Z., Badania identyfikacyjne pisma ręcznego, Wydawnictwo ZK KGMO, Warszawa 1971.
Czeczot Z., Tomaszewski T, Kryminalistyka ogólna, Wydawnictwo Comer, Toruń 1996.
Feluś A., Pobranie materiału porównawczego do ekspertyzy pisma ręcznego, Nauka wobec przestępczości. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Hanauska.
Goc M., Nowe kierunki w kryminalistycznych badaniach dokumentów, „Problemy Krymi¬nalistyki", nr 174/1986.
Gramatyka M., Wydruk komputerowy jako źródło informacji kryminalistycznych [w:] Współczesna przestępczość, Szczecin 1996;
Grzeszyk Cz. (red.), Kryminalistyczne badania pismoznawcze, Wydawnictwo Czesław Grzeszyk, Warszawa 2006.
Gumowski M., M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, Warszawa 1960; K. Januła, D. Zienkiewicz, Podrabianie stempli metodą fotopolimerową [w:] „Materiały VI Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma", Wrocław 1996;
Hołyst B., Kryminalistyka, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
Kasprzak J., Młodziejowski B., Brzęk W., Moszczyński J., Kryminalistyka, Difin, War¬szawa 2006.
Kegel Z. (red.), Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, t. 1,2, Wrocław 2002.
Kołecki H., Techniczno-kryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicz¬nych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.
Koziczak A., Metody pomiarowe w badaniach pismoznawczych, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 1997.
Kryminalistyczne badania podłoża i środków kryjących, Zeszyty Metodyczne nr 8, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, Warszawa 2000.
Kulicki M., Kwiatkowska-Darul V., Stępka L., Kryminalistyka. Wybrane Zagadnienia Teorii i Praktyki Śledczo-Sądowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
Laszczak Z., E. Szumiło, Identyfikacja igłowych drukarek komputerowych, Problemy Kryminalistyki 210/1996;

Laszczak Z., Identyfikacja komputerowych drukarek atramentowych, Problemy Kryminalistyki, 210/1996;
Łuszczuk A., Pobieranie materiału porównawczego do badań sfałszowanych nieczytelnych podpisów i paraf metodą efektu torowania bodźca, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki", t. X, 2006.
Metody maskowania zapisów odręcznych, Zeszyty Metodyczne nr 11, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, Warszawa 2001.
Możliwości badawcze dokumentów wytwarzanych technicznie, Zeszyty Metodyczne nr 16, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, Warszawa 2002.
Możliwości badawcze niektórych specyficznych dokumentem; Zeszyty Metodyczne nr 14, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, Warszawa 2002.
Oleksiewicz M.E., Podstawowe zasady pobierania materiału porównawczego do ekspertyzy identyfikacyjnej pisma ręcznego, podpisów oraz pisma maszynowego, „Problemy Kryminalistyki", nr 220/1998.
Oleksiewicz M.E., Zasady pobierania materiału porównawczego do ekspertyzy identyfikacyjnej pisma ręcznego, podpisów oraz pisma maszynowego i odcisków pieczątek, materiał przedstawiony na policyjnym sympozjum badań dokumentów, Szczyt¬no 2002.
Owoc M., Kierunki komputerowego wspomagania ekspertyzy pismoznawczej. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej „Współczesna przestępczość - nowe wyzwania", Szczecin 1996.
Owoc M., Kseromontaż a techniczna ekspertyza dokumentów [w:] „Materiały VI Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma", Wrocław 1996,
Pieczątki, pieczęcie i adresy jako przedmiot badań kryminalistycznych, Zeszyty Metodyczne nr 9, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, Warszawa 2000.
Safianowski A., B. Moliter, Możliwości identyfikacji urządzeń służących do kopiowania dokumentów, Problemy Kryminalistyki 143/1980;
Safianowski A., Fałszerstwa pie¬czątek w praktyce ekspertów dokumentów, Problemy Kryminalistyki 158/1982; W. Wójcik, Kryminalistyczny aspekt pieczątek, Problemy Kryminalistyki 87/1970.
Stamps trodat. Katalog na rok 1999, [w:] materiały informacyjne firmy stemplarskiej Bazarnik SA.
The ultimate power laser, katalog firmy Trodat, [w:] materiały informacyjne firmy stemplarskiej Bazarnik SA. Widacki J. (red.), Kryminalistyka, C.H.BECK, Warszawa 2002.
Widia T., Dokumenty powielane jako przedmiot identyfikacji [w:] Problemy Nauk Penalnych, Katowice 1996;
Widła T., Wpływ spontaniczności kreślenia na stabilność grafizmu, „Problemy Prawa Karnego", nr 16/1990. Wójcikiewicz J. (red.), Ekspertyza sądowa, Zakamycze 2002.
Wójcik W., Podstawowe problemy badania pisma, Warszawa 1971;

Identyfikacja na podstawie magnetycznego zapisu dźwięków
Błasikiewicz S., Bednarczyk W., Metoda badania autentyczności zapisu magnetofonowego, „Problemy Kryminalistyki", nr 131/1978.
Błasikiewicz S., Komputerowe metody kryminalistycznych badań fonoskopijnych, „Problemy Kryminalistyki", nr 183-184/1989.
Błasikiewicz S., W Wójcik, Podstawowe zasady pobierania materiału porównawczego do badań identyfikacyjnych mowy, Problemy Kryminalistyki 80-81/1969;
Błasikiewicz S., W. Bednarczyk, Metoda badania autentyczności zapisu magnetofonowego, Problemy Kryminalistyki 131/1978;
Błasikiewicz S., Wójcik W., Podstawowe zasady pobierania materiału porównawczego do badań identyfikacyjnych mowy, „Problemy Kryminalistyki", nr 80-81/1969.
Bunge E., Możliwości i granice kryminalistycznej identyfikacji osób na podstawie mowy zareje¬strowanej na taśmie magnetofonowej, Biuletyn Informacyjny 4/68/1987 (tł. z Archiv für Kriminologie);
Góralewska-Łach G., Bednarczyk W., Wybrane aspekty zastosowania komputerowego programu SIS w kryminalistycznych badaniach identyfikacyjnych osób na podstawie analizy mowy, „Problemy Kryminalistyki", nr 219/1998.
Góralewska-Łach G., Porównawcze badania fonetyczno-akustyczne zespołów cech i parametrów mowy naturalnej oraz celowo zniekształconej dla celów identyfikacji i wnioskowania o NN osobie, „Problemy Kryminalistyki", nr 191 -192/1991.
Legień M., Kierunki badań fonoskopijnych, „Problemy Prawa Karnego", t. 5, 1980.
Roming C. H. A., The physical evidence technician, The Police Training Institute, University of Illinois, Champaign 1975; T
Technika kryminalistyczna, cz. 2, red. W. Kędzierskiego, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 1995.

Identyfikacja na podstawie zapachu (identyfikacja osmologiczna)
Bednarek T., P. Kondrakiewicz, Analiza zagadnień dotyczących używania i utrzymywania psów służbowych Policji w 1997 roku, Biuletyn Informacyjny 108/1998;
Brisbin I. L. jr., S. N. Austand, Testing the individual odour the¬ory of canine olfaction, Anim. Behav. 42/1991, p. 63-69;
Coren S., Inteligencja psów, Warszawa 1997;
Hanausek T., Meandry odorologii, Pal. 1-2/1998, s. 41-46.
Hargreaves G. J., Police practice detection dog lineup, FBI Law Enforcement Bulletin 1-3/1996,
King J. E., R. F. Becker, J. E. Markee, Studies on olfactory discrimination in dogs: (3) Ability to detect human odour trace, Animal Behaviour 12/1964, p. 311-315;
Romanes G. J., Experiments on the sense of smell in dogs, Nature 21/1887, p. 273-274;
Schoon G. A. A., A first assessment of the reliability of an improved scent identification line-up, Forensic Science International 1997, p. 70-75;
Schoon G. A. A., J. C. De Bruin, The ability of dogs to recognize and cross-match human odours, Forensic Science International 69/1994, p. 111-118;
Sommerville B., D. Gee, Research on body odours: New prospects for combating crime? International Criminal Police Review 407/1987, p. 18-22;
Wytyczne metodyczne dot. zabezpieczania, przechowywania, powielania i rozpoznawania zabezpieczo¬nych śladów zapachowych ludzi oraz organizowania i aktualizowania zbiorów tych śladów, opr. J. Godlewski, M. Rogowski, M. Gawkowski, K. Misiewicz (maszynopis niepubl.). Centrum Szkolenia Policji, Warszawa, b.d.
Mechanoskopia
Bieniek J., Badania mechanoskopijne w praktyce kryminalistycznej, Warszawa 1988.
Bieniek J., Identyfikacja pojazdu na podstawie jego śladów. Wypadki drogowe. Materia¬ły III Krajowej Naukowej Narady Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Kraków 1980.
Gryglewski J., Badania metaloznawcze w kryminalistyce, „Problemy Kryminalistyki", nr 36/1962.
Kędzierski W., Technika Kryminalistyczna, t. III, Szczytno 1995.
Kurczewski J., Rys historyczny mechanoskopii w Polsce, „Problemy Kryminalistyki", nr 153-154/1981.
Kurczewski J., Siady mechanoskopijne, cz. I i II, Legionowo 1994.
Kurczewski J„ Wybrane zagadnienia ekspertyzy mechanoskopijnej, Łódź 1981.
Meloan C., R. James, R. Saferstein, Criminalistic. An Introduction to Forensic Sciences, Engelwood Cliffs 1990;
Muskała M., Oleksy H., Możliwości identyfikacyjne utraconych pojazdów na przykładzie wybranych przypadków, „Problemy Kryminalistyki", nr 205/1994.

O'Hara Ch., J. W. Osterburg. An Introduction to Criminalistics. The Application of the Physical Sciences to the Detection of Crime. Bloomington 1972;
Romog C. H. A., The Physical Evidence Technician, The Police Training Institute, Champaign 1975.
Szopieraj T., Identyfikacja wytrychów za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego, „Problemy Kryminalistyki", nr 139-140/1979.
Technika kryminalistyczna (cz. III) pod red. W. Kędzierskiego. Szczytno 1995.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.