Medycyna sądowa - część 3

Antoni Kwapisz
12.05.2015

Na podstawie: Erazm Baran "Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych" w AMSIK

 

I. Tanatologia sądowo-lekarska (zgony gwałtowne, zgony nagłe, zestawienia zbiorcze, śmierć i zjawiska z nią związane)
4. Gross A.: Zbrodnicze porażenie prądem elektrycznym - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, 51, 2, 153-162.
5. Gross A., Woźniak K.: Samobójcze porażenie prądem elektrycznym - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, 51, 4, 339-346.
6. Kaliszczak M.: Problem wykorzystania biomateriałów w kryminalistycznej identyfikacji zwłok - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, 51, 4, 363-368.
7. Kunz J., Gross A.: Zespół nagłej śmierci niemowlęcia (SIDS) w materiale Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ w Krakowie. Analiza porównawcza mate-riału z lat 1974-1986 i 1986-1999 - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, 51, 1, 59-64.
9. Niemcunowicz-Janica A., Janica J.: Trudności diagnostyczne wynikające z rodzaju uszkodzeń kości pokrywy czaszki  - Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, VI, 303-305.
10. Niemcunowicz-Janica A., Janica J.: Zgon z powodu zagłodzenia  - Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, VI, 307-309.
14. Trnka J., Drozd J., Jurek T.: Analiza przypadków obrażeń ciała spowodowanych działaniem broni palnej i materiałów wybuchowych w materiale Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1995-2000 - Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, VI, 145-150.
15. Trnka J., Jurek T., Drozd R.: Rozbieżności pomiędzy rozpoznaniami klinicznymi a sekcyjnymi - Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, VI, 145-150.
16. Teresiński G.: Zabójstwo z lubieżności połączone z wytrzewieniem przez pochwę  - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, 51, 2, 163-170.
II. Medycyna wypadkowa i wypadki przy pracy
17. Mądro R., Teresiński G.: Wykorzystanie obrażeń szyi do rekonstrukcji okoliczności potrąceń pieszych - Forensic Science International , 2001, 118, 57-63.
18. Teresiński G.: Historia badań w dziedzinie wypadkowości drogowej - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, 51, 3, 249-258.
19. Teresiński G.: Obrażenia stawów kolanowych, skokowych i biodrowych, miednicy oraz szyi u pieszych ofiar wypadków drogowych - ich wykrywanie i przydatność do odtworzenia okoliczności zdarzenia. Wydawnictwo AM w Lublinie, 2001 (praca wydana na CD-ROM).
20. Teresiński G., Mądro R.: Ewolucja metod sądowo-lekarskiej rekonstrukcji okoliczności potrąceń pieszych przez pojazdy mechaniczne - możliwości poszerzenia zakresu wnioskowania  - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, 51, 3, 259-272.
25. Zahorski R.: Rekonstrukcja wypadku drogowego - Prokuratura i Prawo , 2001, 3, 97-111.
III. Opiniowanie (karne, cywilne, ubezpieczeniowe)
40. Teresiński G.: Ocena działania broni hukowej jako "niebezpiecznego środka obezwładniającego" - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, 51, 2, 145-152.
41. Trnka J., Kawecki J.: Opiniowanie w przypadkach użycia broni gazowej i elektrycznej - Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, VI, 65-67.
42. Trnka J., Mazurek J.: Urazy kręgosłupa szyjnego jako problem opiniodawczy - Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, VI, 73-75.
43. Trnka J., Mazurek J.: Różnice orzecznicze w ocenie uszczerbku na zdrowiu dla celów ubezpieczeniowych  - Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii , 20012, VI, 77-78.
46. Świątek B.: Uwagi medyka sądowego do komentarzy kodeksu karnego  - Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, VI, 11-18.
IV. Błąd medyczny
54. Marek Z.: Klasyfikacja błędu medycznego - Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, VI, 111-116.
57. Teresiński G., Mądro R.: Ocena prawidłowości postępowania medycznego w przypadkach gdy nie wykonano badania pośmiertnego - Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, VI, 103-110.
IV. Hemogenetyka sądowa
61. Bartnik B., Dmochowska G., Jonkisz A., Dobosz T.: Identyfikacja osobnicza w sprawach przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu - zastosowanie techniki biologii molekularnej - Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, VI, 257-259.
62. Ciesielka M., Kozioł P., Mądro R.: Oznaczanie gentotypów ABO w plamach krwi techniką PCR-RELP) - Z Zagadnień Nauk Sądowych, 2001, XLVIII, 53-64.
66. Dobosz T.: Zapis dyskusji przeprowadzonej w czasie sympozjum "Błąd w genetyce sądowej" - Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, VI, 153.
73. Kozioł P.: Biologia molekularna w medycynie - elementy genetyki klinicznej. (autor rozdziału pt: Analiza DNA w medycynie sądowej). Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2001, 312-340.
82. Parys-Proszek A.: Przykłady analizy genetycznej śladów śliny metodą badania polimorfizmu DNA - Z Zagadnień Nauk Sądowych, 2001, XLVIII, 109-114.
84. Pawłowski R., Dettlaff-Kąkol A., Paszkowska R., Jankowski Z.: Błąd przedlaboratoryjny w genetyce sądowej. Kontaminacja materiału biologiczne-go na sali sekcyjnej - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, 51, 4, 369-376.
90. Piątek J., Waloszczyk P., Sagan Z.: Serologiczna podstawa wyrokowania w sprawie wypadku samochodowego i miejsca za kierownicą - Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, VI, 285-288.
91. Raczek E.: Zjawisko genu niemego w hemogentyce sądowej - Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, VI, 197-217.
97. Słomski R., Szalata M., Kaczmarek M., Kowalska K., Słomska K.: Błąd w PCR  - Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, VI, 177-187.
101. Szczerkowska Z., Piasecka D.: Polymorphic DNA sequences analysis by PCR-STR reaction in human fixed tissues .Medical Science 3 rd International Conference of PHD students. Hungary 2001, 189-191.
109. Wójcik D., Pawłowski R., Preis K., Świątkowska-Freund M., Maciejewska A.: Zastosowanie reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) we wczesnej ciąży w badaniu spornego ojcostwa związanego z gwałtem - Ginekologia Polska , 2001, 72, 489-493.
110. Żołędziowska M., Kowalczyk E., Dmochowska G., Dobosz T.: Izolacja i badania DNA z pozostałości zębiny tkwiącej w metalowej koronce - Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, VI, 243-245.
V. Toksykologia sądowo-lekarska
120. Kłys M., Skupień E., Bujak-Giżycka B., Latacz B.: Dwa kompleksowe samobójcze zatrucia lekami w aspekcie orzecznictwa sądowo-lekarskiego - Przegląd Lekarski , 2001, 58/4, 344-347.
122. Lech T.: Trucizny w żywności w sprawach sądowych - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, 51, 1, 65-74.
124. Piekoszewski W., Janowska E., Stanaszek R., Pach J., Winnik L., Karakiewicz B., Kozielec T.: Oznaczanie pochodnych alkaloidow opium w surowicy, ślinie i włosach osób uzależnionych - Przegląd Lekarski , 2001, 58/4, 287-289.
VI. Zagadnienia związane z alkoholem
132. Gubała W.: Metody oznaczania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz typy urządzeń dopuszczconych do stosowania w Polsce  - Paragraf na Drodze, 2001, 5, 37-53.
133. Gubała W.: Czynniki wpływające na wynik pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - Paragraf na Drodze, 2001, 6, 22-33.
134. Gubała W.: Niektóre elementy oceny stanu trzeźwości w aspekcie toksykologii sądowej - Paragraf na Drodze, 2001, 7, 48-52.
135. Gubała W.: Wartość dowodowa analizy wydychanego powietrza na zawartość alkoholu - Paragraf na Drodze, 2001, 8, 42-45.
136. Gubała W.: Ocena stanu trzeźwości na podstawie obliczeń teoretycznych - Paragraf na Drodze, 2001, 9, 45-52.
138. Gubała W., Zuba D.: Wewnątrz i międzysobnicze zmienności współ-czynników podziału etanolu między krew/powietrze wydychane i ślinę/powietrze wydychane - Z Zagadnień Nauk Sądowych, 2001, XLVI, 326-332.
140. Turczyński B., Chmiel B., Słowińska L., Olszowy Z.: Wpływ kontrolowanego spożycia etanolu na lepkość krwi i osocza. - Wiadomości Lekarskie . 2001LIV, 7-10, 409-417.
VI. Kryminologia i kryminalistyka
142. Brożek-Mucha Z., Chochół A., Trzcińska B.M.:Kompleksowa analiza dowodów w celu ustalenia przyczyn zgonu - studium przypadku - Z Zagadnień Nauk Sądowych, 2001, XLVII, 300-307.
143. Brożek-Mucha Z., Jankowicz A.: Ocena możliwości rozróżnienia między różnymi typami amunicji na podstawie analizy śladów powystrzałowych metodą SEM-EDX - Forensic Science International , 2001, 123 (1), 39 47.
144. Brożek-Mucha Z., Jarosz J.: Rekonstrukcja zdarzenia z użyciem broni palnej na podstawie studium akt sprawy i badań śladów powystrzałowych - Z Zagadnień Nauk Sądowych, 2001, XLV, 109-116.
145. Brożek-Mucha Z., Zadora G.: Częstość występowania pewnych klas chemicznych śladów powystrzałowych w różnych typach amunicji - Z Zagadnień Nauk Sądowych, 2001, XLVI, 281-287.
146. Hanausek T.: Kryminalistyka w Polsce przełomu wieku  -Problemy Kryminalistyki , 2001, 232, 5-7.
147. Hołyst B.: Pojęcie i zakres psychologii krminalistycznej - Prokuratura i Prawo , 2001, 7/8, 7-23.
148. Kawecki J., Trnka J.: Sądowo-lekarskie badania działania pocisków antyrykoszetowych CEPP - Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, VI, 311-318.
149. Krajewski K.: Kryminologia, kryminalistyka, medycyna sądowa  - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2001, 51, 2, 83-92.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.