Medycyna sądowa - część 4

Jerzy Biernacki
12.05.2015

Na podstawie: Erazm Baran "Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych" w AMSIK

I. Tanatologia sądowo-lekarska (zgony gwałtowne, zgony nagłe, zestawienia zbiorcze, śmierć i zjawiska z nią związane)
1. Bednarek J., Bloch-Bogusławska E., Śliwka K.: Rozwój współczesnych metod oceny wieku na podstawie zarastania szwów czaszkowych - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2002, 52, 3, 213-219.
2. Bednarek J., Engelgardt P., Bloch-Bogusławska E., Śliwka K.: Wykorzystanie metod Lamendina i Meidla-Lovejoya dla ustalenia wieku osoby nieznanej  - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2002, 52, 3, 221- 227.
3. Hauser R.: Problematyka identyfikacji ofiar katastrof  - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2002, 52, 4, 333-342.
4. Jankowski Z.: Śmierć z ochłodzenia. Część I. Podstawy fizjologii termoregulacji oraz patofizjologia i mechanizmy śmierci z ochłodzenia  - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2002, 52, 4, 313-322.
5. Jankowski Z.: Śmierć z ochłodzenia. Część II. Diagnostyka śmierci z ochłodzenia - przydatność spostrzeganych zmian morfologicznych makroskopowych i mikroskopowych  - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2002, 52, 4, 323-332.
6. Jankowski Z., Krzyżanowski M., Lasek J., Raszeja S.: Analiza przedszpitalnej śmiertelności pourazowej - Annales Academiae Medicae Gedanensis , 2002, 32, 233-242.
7. Kaczorowska E.: Zbieranie i hodowanie owadów nekrofagicznych, istotnych w odtwarzaniu daty śmierci metodą entomologiczną - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2002, 52, 4, 343-350.
8. Kaczorowska E., Pleśniak D., Szczerkowska Z.: Entomologiczne metody określania czasu śmierci - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2002, 52, 4, 305-312.
9. Kaliszczak P., Kunz J., Bolechała F.: Samobójstwa poagresyjne - problematyka kryminalistyczno-procesowa - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2002, 3, 177-185.
10. Krzyżanowski M., Jankowski Z., Pieśniak D., Wilmanowska A.: Przypadki powieszeń ze skrępowanymi kończynami - samobójstwo, zabójstwo czy wypadek - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2002, 52, 3, 371-379.
11. Kunz J., Bolechała F., Kaliszczak P.: Sądowo-lekarska problematyka zabójstwa z samobójstwem sprawcy ("dyadic death") - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2002, 52, 3, 3, 163-176.
12. Lorkiewicz-Muszyńska D.: Proces postępowania identyfikacyjnego z wykorzystaniem metody komputerowej rekonstrukcji twarzy i metody superprojekcji. Proceedings of the 10th Biennial Scientific Meeting of the International Association of Craniofacial Identification, Bari, Italy, 2002, 83-91.
13. Lorkiewicz-Muszyńska D., Przybylski Z.: Znaczenie porównawczych badań odontologicznych w całokształcie postępowania identyfikacyjnego na podstawie czaszki. Proceedings of the 10th Biennial Scientific Meeting of the International Association of Craniofacial Identification, Bari, Italy, 2002, 146-154.
14. Lorkiewicz-Muszyńska D., Przybylski Z.: Znaczenie porównawczych badań odontologicznych w całokształcie postępowania identyfikacyjnego na podstawie czaszki - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2002, 52, 1, 7-19.
15. Maksymowicz K., Świątek B.: Samobójstwa dzieci i młodzieży - szczególny aspekt socjologiczno-społeczny i rodzinny. Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - antropologia kultury - humanistyka. T. 6: Materiały VI Krajowej konferencji TANATOS 2002 (red. J. Kolbuszowski), zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Karpacz 7-9. 11. 2002. Wydawnictwo WTN, 2002, 130-132.
16. Polewka A., Bolechała F., Skupień E., Trela F., Zięba A.: Samobójstwa dokonane i depresja u osób w wieku podeszłym - Przegląd Lekarski , 2002, 59, 4/5, 295-297.
17. Sadlik K., Szewczyk B., Piekoszewski W., Trela F., Nowak G.: Zawartość cynku w mózgu w przypadkach samobójstw. Metal Ions in Biology and Medicine, vol 7. Proceedings of the Seventh International Symposium on Metal Ions in Biology and Medicine held in Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia, on May 5-9, 2002. Khassanova L., Collery P., Maymard I., Khassonova Z., Etienne J. C. (eds.), John Libbey Eurotext, Paris 2002, 418-440.
18. Teresiński G.: O ustalaniu okoliczności urazu głowy - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2002, 52, 1, 65-83.
II. Medycyna wypadkowa i wypadki przy pracy
19. Żaba Cz.: Ustalenie prędkości pojazdu w chwili wypadku na podstawie obrażeń ofiary (w:) Proces hamowania samochodu a bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wydawnictwo ITE Poznań-Radom, rozdział 6. 2, 129-140.
III. Hemogenetyka sądowa
20. Dettlaff-Kąkol A., Pawłowski R.: Pierwsze w Polsce identyfikacja przestępcy poprzez zastosowanie polimorficznych loci chromosomu Y - International Journal of Legal Medicine , 2002, 16, 289-291.
21. Goc M., Dąbrowska H.: Polska baza danych DNA dziś i jutro - Problemy Kryminalistyki , 2002, 237, 5-7.
22. Pepiński W., Sołtyszewski I., Skawrońska M., Niemcunowicz-Janica A., Koc-Żórawska E., Janica J.: Porównanie pięciu zestawów do izolacji DNA z ludzkiej krwi, śliny i mięśni - Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku , 2002, 47, 270-275.
23. Wójcikiewicz J.: Polska registratura DNA - Prokuratura i Prawo , 2002, 11, 7-16.
24. Wójcikiewicz J.: Bazy danych DNA - możliwości i ograniczenia, (w:) Kriminalistika na prahu XXI stoleti, Nemec M. (red.). Policejni Akademie České Republiky, Praha 2002, 49-59.
IV. Toksykologia sądowo-lekarska
25. Celiński R., Kulikowska J., Albert M., Sybirska H.: Problemy analityczne w badaniach małych próbek krwi pobranych od osób, które złamały prawo - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2002, 52, 3, 229-239. 26. Jabłoński C., Sybirska H.: Przydatność płynu gałki ocznej do sądowo-lekarskiej diagnostyki śmiertelnych zatruć wybranymi substancjami psychoaktywnymi - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii , 2002, 52, 2, 85-97.
27. Kała M.: Środki uzależniające - dawniej i dziś. Regulacje prawne i aspekty analityczne - Magazyn Medyczny - Lekarz Rodzinny , 2002, 4, 53-63.
28. Kłys M., Klementowicz W., Gomułka E., Duda U.: Zastosowanie chromatografii gazowej i spektrofotometrii do oceny zawartości hemoglobiny tlenko-węglowej we krwi sekcyjnej w toku gnicia) - Acta Poloniae Toxicologica , 2002, 10, 53-64.
29. Kulikowska J., Celiński R.: Współczesna scena narkotykowa w toksykologicznej praktyce medycyny sądowej. Proceedings 11th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria Pannonia, Visegrad, Hungary, 3-5 May 2002, 69-73.
30. Kulikowska J., Celiński R., Soja A., Sybirska H.: Badania identyfikacyjne tabletek o nieznanym składzie pochodzących z nielegalnej sprzedaży narkotyków  - Z Zagadnień Nauk Sądowych , 2002, 49, 99-113.
31. Perkowska I., Matyjasek Ł.: Narkotyki syntetyczne - zbiór tabletek  - Problemy Kryminalistyki , 2002, 238, 47.
32. Stanaszek R., Piekoszewki W., Karakiewicz B., Kozielec T.: Zastosowanie analizy włosów do monitorowania abstynencji u pacjentów poddawanych terapii metadonowej - Z Zagadnień Nauk Sądowych , 2002 50, 17-27.
33. Stanaszek R., Piekoszewki W., Karakiewicz B., Kozielec T.: Zgodność wyników analizy włosów z wywiadem lekarskim pacjentów poddawanych detoksykacji i terapii substytucyjnej metadonem - Przegląd Lekarski , 2002, 59, 4/5, 347-351.
34. Wachowicz M., Kuras M.: Mineralizacja mikrofalowa jako jedna z technik przygotowania próbek do badań porównawczych - Problemy Kryminalistyki , 2002, 238, 8.
V. Zagadnienia związane z alkoholem
35. Berent J., Kosicki M., Szram S., Jurczyk A. P.: Analiza zmian stężeń alkoholu etylowego w badanych próbkach w zależności od stopnia wypełnienia fiolką krwi - Z Zagadnień Nauk Sądowych , 2002, 49, 51-58.
36. Gubała W., Piekoszewki W.: Równanie Widmarka a modelowanie farmakokinetyczne w retrospektywnym obliczaniu stężenia alkoholu - Z Zagadnień Nauk Sądowych , 2002, 50, 35-40.
37. Gubała W., Zuba D.: Ślina jako alternatywna próbka do określania zawartości alkoholu w ciele ludzkim - Polish Journal of Pharmacology , 2002, 54, 161-165.
38. Gubała W., Zuba D.: Porównanie koncentaracji alkoholu etylowego we krwi i w ślinie. Canadian Society of Forensic Science Journal 2002, vol. 35/4 (niepełne dane).
39. Teresiński G., Buszewicz G., Mądro R.: Wpływ etanolu na poziom ciał ketonowych w hipotermii - Forensic Science International , 127, 88-96.
40. Teresiński G., Buszewicz G., Mądro R.: Przeciw ketonemiczne działanie alkoholu jako prawdopodobny mechanizmu zwiększonej wrażliwości osób nietrzeźwych na działanie zimna. Badania retrospektywne - Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio DDD , 2002, 15, 193 -197.
41. Piekoszewki W., Gubała W., Janowska E., Pach J., Zuba D.: Możliwości zastosowania analizy ślliny do oznaczania etanolu i opiatów. Proceedings of the 16th International Conference of Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Montreal, August 4-9, 2002, Mayhew D., Dussault C (eds.) Montreal 2002 (CD-ROM).
VI. Kryminologia i kryminalistyka
42. Chmielewski K.: Chemigraficzne badania śladów GSR - Problemy Kryminalistyki , 2002, 238, 27.
43. Czubak A., Głazek A.: Zabezpieczenie dowodów rzeczowych do badań w laboratorium sądowym  - Prokuratura i Prawo , 2002, 12, 121-131.
44. Kunicki M.: Nieniszczące metody badania dokumentów (wybrane zagadnienia) - Prokuratura i Prawo , 2002, 4, 119-129.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.