Regulamin korzystania z projektu WORTALE.net

Jerzy Biernacki
05.09.2015

Regulamin dotyczy redaktorów, twórców prowadzących portale lub działy tematyczne w projekcie WORTALE.NET

 

§ 1. Wstęp

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy "Regulamin korzystania z projektu WORTALE.net",
2. WORTALE.net - rozumie się przez to serwis internetowy prowadzony przez: SI z siedzibą w Elblągu, o numerze NIP: 5782102851, pod aktualnym adresem URL http://mindly.pl umożliwiający użytkownikom zakładanie i prowadzenie wortali internetowych oraz zamieszczanie artykułów,
3. Wortal - rozumie się przez to tematyczny portal, serwis internetowy.
4. Prowadzącym - rozumie się przez to osobę fizyczną, lub firmę która zawarła umowę przez akceptacje tego regulaminu poprzez e-mail z serwisem WORTALE.net o prowadzenie wortalu tematycznego lub działu tematycznego.
5. Ustawa - rozumie się przez to ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204)
6. System CMS - rozumie się system zarządzania treścią, ze stroną domową: https://soluma.pl/oferta/zarzadzanie-www/system-soluma-cms


§ 2. Postanowienia Ogólne

1. Właścicielem serwisu WORTALE.net jest SI, (wymieniony w § 1 pkt.1 niniejszego regulaminu)
2. Serwis umożliwia utrzymywanie internetowego portalu tematycznego / lub działu tematycznego oraz umieszczanie w nich artykułów.
3. Uruchomienie wortalu / działu tematycznego w projekcie WORTALE.NET - jest równoznaczne z z zawarciem pomiędzy Prowadzącym a WORTALE.net umowy na czas nieokreślony, której przedmiotem jest świadczenie przez WORTALE.net usług, o których mowa w ust. 2 na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
4. Jedna osoba fizyczna lub firma może prowadzić więcej niż jeden wortal / dział tematyczny w Serwisie.

§ 2a. Wymagania sprzętowe

Wymagania systemu komputerowego Użytkownika niezbędne do korzystania z Serwisu:
1. Karta graficzna zapewniająca minimalną rozdzielczość 1024x768
2. Przeglądarka: a) Internet Explorer 6.0 lub nowsza b) Firefox 1.5 lub nowsza c) Opera 9.0 lub nowsza
3. Cookie: Włączona obsługa cookies
4. JavaScript: Włączona obsługa JavaScript
5. Flash: 8.0 lub nowszy

§ 3. Zasady korzystania z Serwisu

1. Użytkownicy korzystający z Serwisu muszą być osobami pełnoletnimi, lub - w przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 13 rok życia - działać na podstawie zgody rodziców albo prawnych opiekunów.
2. Serwis WORTALE.net świadczy usługi nieodpłatne oraz odpłatne.
3. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Konsekwencje za działania niezgodne z prawem np. zamieszczanie tekstów, reklam, zdjęć itp. przez Prowadzącego lub osoby, którym udzielił on dostęp, ponosi Prowadzący.
4. Dane osobowe Prowadzących są wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane. 
5. W przypadku naruszenia postanowień umowy lub regulaminu przez Prowadzącego, WORTALE.net może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały.
6. Prowadzący  wyraża zgodę na publikację przez WORTALE.net treści zawartych w prowadzonym przez siebie wortalu lub też fragmentów tych treści na innych stronach www, wydawnictwach elektronicznych i drukowanych prowadzonych przez WORTALE.net
7. Prowadzący wortal tematyczny wyraża zgodę na otrzymywanie e-mailem informacji dotyczących zmian i nowości w Projekcie WORTALE.NET.
8. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu należy kierować przez formularz kontaktowy dostępny na stronie WORTALE.NET
9. WORTALE.NET jest właścicielem domeny/subdomeny w jakiej został uruchomiony wortal.

§4. Odpowiedzialność

1. Serwis WORTALE.net nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług świadczonych nieodpłatnie.
2. Serwis WORTALE.net nie ponosi odpowiedzialności za:
2.1. jakiekolwiek szkody Prowadzącego spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,
2.2. skutki wejścia w posiadanie loginu i hasła Prowadzącego przez osoby trzecie,
2.3. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od serwisu WORTALE.net, a w szczególności z przyczyn technicznych ani z przyczyn zależnych od serwisu WORTALE.net takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.,
2.4. wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od serwisu WORTALE.net,

3. Serwis WORTALE.net nie odpowiada za treści, inne materiały publikowane i poglądy prezentowane przez Prowadzących. Wszelkie poglądy i treści Prowadzący prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność.
4. Prowadzący przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że serwis WORTALE.net nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania jednego Prowadzącego wortal względem innego Prowadzącego.
5. Serwis WORTALE.net nie bierze udziału w sporach powstałych między Prowadzącymi. Wszelkie nieporozumienia dotyczące umieszczanych treści rozwiązują między sobą sami Prowadzący. Serwis WORTALE.net nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności (w tym prawne) związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
6. Serwis WORTALE.net zastrzega sobie prawo do:
6.1. wysyłania do Prowadzących komunikatów technicznych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu;
6.2. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn;

7. Prowadzący ponosi pełną odpowiedzialnośc (w tym finasową) za zamieszczane lub przesyłane do zamieszczenia matriały (zdjęcia, teksty, inne).

§ 5. Ochrona danych osobowych

1. Na podstawie uzyskanej od Prowadzącego zgody serwis WORTALE.net ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Prowadzących danych osobowych wyłącznie do celów związanych realizacją umowy o prowadzenie wortalu/działu temtyczneo. Serwis WORTALE.net nie udostępnia do celów komercyjnych danych osobowych osób Prowadzących wortale.
2. W przypadku zamieszczania przez Prowadzącego w wortalu danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Prowadzącego.
3. Serwis WORTALE.net, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Prowadzących, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. Podane przez Prowadzącego dane nie mogą być przetwarzane dla celów marketingowych. Prowadzący ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Prowadzącego jest dobrowolne.
4. Prowadzący ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie takiej prośby e-mailem, - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o prowadzenie wortalu.
5. Serwis WORTALE.net prowadzi zbiór danych osobowych Prowadzących. Zbiór ten na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) jest zwolniony od obowiązku rejestracyjnego.

§ 6. Własność Intelektualna

(UWAGA: Zapis z pkt 2 i 3 służy zabezpieczeniu naszej inwestycji w budowę, utrzymanie i reklamę Twojego wortalu - możesz zaproponować inne zabezpieczenie)

1. Prowadzący może zamieszczać w wortalu treści, jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem eksploatacji tych treści w wortalu. Oznacza to w szczególności, że Prowadzącemu przysługują prawa autorskie do treści, lub jest on upoważniony do publicznego udostępniania tych treści. W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów Prowadzący jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej.
2. Z momentem umieszczenia w Serwisie artykułu Prowadzący udziela serwisowi WORTALE.net licencji na wieczyste korzystanie z zamieszczonych utworów na następujących polach eksploatacji:
2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.

3. Serwis WORTALE.net ma prawo dystrybuować treści umieszczone przez Prowadzącego w wortalu w dowolny sposób (dodatkowe informacje w dziale najczęstsze pytania).


§ 7. Reklamacje

1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej działania Serwisu Prowadzący powinien wejść na stronę http://wortale.net/ na której może wypełnić formularz podając wszelkie wymagane dane w tym formularzu.
2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, a odpowiedzi będą udzielane na podany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail.
3. Reklamacje nie związane z działalnością serwisu WORTALE.net nie będą rozpatrywane.

§ 8. Obowiązywanie postanowień Regulaminu

1. Rejestracja w Serwisie następuje, po zapoznaniu się przez Prowadzącego z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień, co oznacza włączenie tych postanowień do treści umowy.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2008 roku i zastępuje on wszelkie wcześniejsze regulaminy i postanowienia.
3. Prowadzący zarejestrowani przed 1.05.2008 r., którzy nie zgadzają się na postanowienia niniejszego regulaminu mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez zażądanie zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia swych danych osobowych w myśl § 5 pkt 4 niniejszego regulaminu. Nie zgłoszenie takiego żądania w terminie do 15.05.2008 r. oznacza, z tym dniem, zgodę na włączenie postanowień niniejszego regulaminu do treści umowy.
4. Serwis WORTALE.net zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym Prowadzących.

§ 9. Rozwiązanie Umowy

1. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Prowadzącego wortal lub łamania postanowień regulaminu, WORTALE.net mają prawo utrzymać dany wortal / dział tematyczny w istniejącej formie (wraz z zamieszczonymi tam materiałami) i kontynuować jego funkcjonowanie lub wykorzystać materiały z wortalu w inny sposób, zgodny z § 6 niniejszego regulaminu.

§ 10. Reklamy

1
. Prowadzący wortal otrzymuje 30% udziałów z reklam w prowadzonym wortalu / działe tematycznym, za wyłączeniem zysków z reklam Google Adwors/Adsense, które są przeznaczone bieżące koszty związane z  utrzymaniem wortalu.
2. Wszystkie wortale prowadzą wspólną politykę reklamową, ustalaną przez WORTALE.net
3. Umieszczanie reklam, linków, etc. na poszczególnych wortalach musi być uzgodnione z WORTALE.NET.

§ 11. Korespondencja z czytelnikami

w przypadku prowadzenia korespondencji z czytelnikami wortalu Prowadzący zobowiązuje się:
1. do posługiwania się następującym podpisem pod prowadzoną korespondencją:
[pozdrowienia]
[imię nazwisko]
Projekt WWW.WORTALE.NET
[nazwa prowadzonego wortalu]
2. używania konta e-mail przypisanego do wortalu: [nazwa-wortalu]@wortale.net]

§ 12. Wprowadzanie zaleceń

1. WORTALE.net mają prawo wprowadzać zmiany na każdym z uruchomionych wortali w projekcie. Wprowadzenie zmian może dotyczyć zarówno systemu CMS (system zarządzania treścią) jak i treści oraz poszczególnych modułów wyświetlanych na stronach wortalu. Usunięcie zmian wprowadzanych przez WORTALE.net przez Prowadzącego wortal jest równoznaczne z łamaniem postanowień regulaminu.
2. W przypadku funkcjonowanie wortalu na innym systemie zarządzania treścią niż System CMS:
2.1. Prowadzący informacje dotyczące zakresu wprowadzanych zmian otrzyma od WORTALE.net na ustalony wcześniej do korespondencji adres e-mail (domyślny: nazwa_wortalu@wortale.net lub inny podobny).
2.2. Nie zastosowanie się do wytycznych dotyczących wprowadzenia zmian przez Prowadzącego w ciągu 21 dni od ich otrzymania na e-mail (lub usunięcia wcześniej wprowadzanych zmian ) jest równoznaczne z łamaniem postanowień regulaminu.


§ 14. Obowiązki prowadzącego

1. Prowadzący zobowiązuje się do regularnej aktualizacji treści wortalu (nowe materiały/artykuły ) – minimalnie 1 raz w miesiącu. Możliwość wprowadzania rzadszych aktualizacji za wcześniejszym ustaleniem z WORTALE.net.
2. Zaprzestanie wymaganych ilości aktualizacji przez Prowadzącego jest równoznaczne z łamaniem postanowień regulaminu.

- KONIEC regulaminu -
zmiany w dniu 10.05.2015.r

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie