Zasady użytkowania witryn

Maciej Piwowski
05.09.2015

Korzystanie z tej witryny oraz wszystkich witryn z nią powiązanych oznacza:

 1. akceptację Zasad użytkowania witryn Soluma, Polityki prywatności oraz informacji o Przetwarzaniu danych osobowych
 2. akceptację Zasad użytkowania Mindly 
 3. akceptację Regulaminu użytkowników


I. Zasady użytkowania witryn Soluma, Polityka prywatności oraz informacje o Przetwarzaniu danych osobowych:

 

II. Zasady użytkowania Mindly

Zasady użytkowania witryn/stron w Grupie Mindly w Projekcie Wortale.net

1.Definicje

a. Grupa Mindly, Portal Mindly. Projekt Wortale.net (GM) - oznacza platformę udostępnioną w sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów platformy oraz informacji opracowanych przez GM, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą przez GM w domenach: Bizneo.pl, Finansowy360.pl, PoradnikPraca.pl, AYS.pl, Tech360.pl, Energia360.pl, ZycieKOBIETY.pl, DomABC.pl, EduZDROWIE.pl, MESKIPortal.pl, PoradnikiZAKUPOWE.pl, PoradnikMOTO.pl, Turystyka360.pl, PSY24.PL, KOTY24.PL, KONIEiMY.PL, PoradnikPRACA.pl, Mindly.pl, LogistykaiTransport.pl, PortalMarketingowy.pl, Wortale.net (oraz subdomeny).

b. Soluma - Wydawca: Soluma Interactive, 82-300 Elbląg, ul. Żyrardowska 73/35

c. Strony Soluma (SOL):

 • wszystkie witryny internetowe w domenie soluma.pl oraz jej subdomeny (np.: nazwa.soluma.pl),
 • wszystkie witryny internetowe w Grupie Mindly: Bizneo.pl, Finansowy360.pl, PoradnikPraca.pl, AYS.pl, Tech360.pl, Energia360.pl, ZycieKOBIETY.pl, DomABC.pl, EduZDROWIE.pl, MESKIPortal.pl, PoradnikiZAKUPOWE.pl, PoradnikMOTO.pl, Turystyka360.pl, PSY24.PL, KOTY24.PL, KONIEiMY.PL, PoradnikPRACA.pl, Mindly.pl, LogistykaiTransport.pl,  PortalMarketingowy.pl, Wortale.net (oraz subdomeny).
 • wszystkie witryny  internetowe w domenie specok.pl oraz jej subdomeny (np.: nazwa.specok.pl) , witryny w Projekcie SpecOK
 • pozostałe witryny internetowe powiązane z Soluma (kapitałowo), z których prowadzi link do tej strony.


2. Korzystanie ze stron, prawa autorskie

Upoważniamy użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych na stronach GM wyłącznie dla potrzeb prywatnych i niekomercyjnych (za wyłączeniem publikacji na stronach www), pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych. Materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej stronie internetowej lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w niniejszych stronach są chronione prawami autorskimi; jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się na stronach w GM może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw. Naruszenie któregokolwiek z przedstawionych zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania ze stron w GM oraz innych stronach Soluma. Należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.
Istnieje możliwość skorzystania z materiałów z naszych stron do zastosowań komercyjnych za opłatą - osoby zainteresowane prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.


3. Reklamy

a. Wszystkie artykuły zamieszczone na stronach GM to artykuły reklamowe.

b. Niektóre artykuły są oznaczone dodatkowo jako: „Artykuł opublikowany przez Partnera serwisu”, „Akcja partnerska”, "Artykuł partnera serwisu", "Artykuł partnera", Artykuł sponsorowany", "Informacja prasowa" lub podobnie.

Artykuły zawierają treści reklamowe oraz linki reklamowe. Korzystając z naszych portali użytkownicy akceptują taką formę umieszczania reklamy oraz sposób informowania o tym, że artykuł zawiera reklamy.


4. Ograniczenia odpowiedzialności

Strony GM oraz SOL mają charakter tylko edukacyjny. Autorzy umieszczanych tu informacji nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z wykorzystywania informacji pochodzących ze stron  GM oraz SOL. Wszystkie materiały zawarte w tych serwisach, są naszą własnością lub osób, które wyraziły zgodę na ich zamieszczenie. Zabrania się zapożyczania, kopiowania części bądź całości . Wszystkie użyte na stronach serwisu nazwy firm, produktów, czcionek, logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.


5. Dane wysyłane przez użytkowników

Poprzez umieszczenie swoich komentarzy, opinii, artykułów, opracowań, zdjęć, grafik i filmów na stronach w GM i  innych tytułach wydawanych przez GM (lub przesłanie ich na nasze konta e-mail, lub wyrażenie zgody poprzez e-mail) Internauci / użytkownicy / współpracownicy wyrażają zgodę na nieodpłatne i wieczyste publikowanie, edytowanie i cytowanie tych treści na łamach stron w GM oraz w innych tytułach wydawanych przez GM


6. Zmiany zasad

Twórcy lub właściciele GM mogą w dowolnej chwili dokonać zmiany zasad, aktualizując powyższe informacje. Ponieważ powyższe informacje witryny są wiążące dla użytkownika, należy sprawdzać co pewien czas czy nie uległy one zmianom. Niektóre informacje mogą zostać zastąpione wyraźnie określonymi informacjami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na poszczególnych stronach w GM
 

III. Regulamin użytkowników

Regulamin użytkowników korzystających z witryn w Grupie Mindly oraz Projekcie WORTALE.NET oraz witryn powiązanych z projektem.

1. Definicje

1.1. Grupa Mindly, Portal Mindly. Projekt Wortale.net (dalej zwane GM lub Portale lub/i Serwisy) - oznacza platformę udostępnioną w sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów platformy oraz informacji opracowanych przez GM, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą przez GM w domenach: Bizneo.pl, Finansowy360.pl, PoradnikPraca.pl, AYS.pl, Tech360.pl, Energia360.pl, ZycieKOBIETY.pl, DomABC.pl, EduZDROWIE.pl, MESKIPortal.pl, PoradnikiZAKUPOWE.pl, PoradnikMOTO.pl, Turystyka360.pl, PSY24.PL, KOTY24.PL, KONIEiMY.PL, PoradnikPRACA.pl, Mindly.pl, LogistykaiTransport.pl/, Wortale.net (oraz subdomeny).
1.2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
1. 3. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług.
1. 4. Usługi – oznaczają w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), m.in takie jak niżej wymienione:

 • 1. Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych udostępniane na żądanie użytkownika w czasie przez niego wybranym, za pośrednictwem stron internetowych Serwisów tematycznych GM lub za pośrednictwem innych mechanizmów (np. transmisji SMS, poczty e-mail).
 • 2. Usługi społecznościowe - usługi świadczone przez Portal, umożliwiające Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych w infrastrukturze teleinformatycznej GM i udostępniania innym Użytkownikom;
 • 3. Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i usług - usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zapewniające Użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży określonych produktów i usług za pośrednictwem wybranych Serwisów;
 • 4. Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych GM, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe.


2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i/lub Serwisów i zakres odpowiedzialności GM.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Poprzez fakt korzystania z Portalu i/lub Serwisów Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
4. W przypadku, gdy określone Serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego Serwisu, a Regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego Serwisu, bez konieczności akceptacji regulaminu tego Serwisu.


3. Warunki

1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług: Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
2. Warunki techniczne: Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie elementy niezbędne do korzystania z GM i jego Serwisów.
3. GM zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikacji (komentarzy, blogów, artykułów sponsorowanych) bez podania przyczyny.


4. Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z GM w sposób zgodny z obowiązującym prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
2. Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
5. Usługi dostępne bez konieczności rejestracji jaki i z koniecznością rejestracji (np.: komentarze, publikacje przesłane na e-mail, publikacje w systemie), a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu lub Serwisów publikacji (treści, obrazów, video) - będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami. GM oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje publikacje Użytkowników we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia już dodanych w przypadku:

 • 5a. Publikacji, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) oraz zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem oraz takie, które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów ( i innych publikacji) w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, z późn. zm.).
 • 5b. GM zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikacji lub odmowy publikacji bez podania przyczyny.


5. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie poprzez formularz kontaktowy. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez GM.


6. Odpowiedzialność GM

1. GM nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu i/lub Serwisów informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
2. GM zastrzega, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
3. GM nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw, jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu i/lub Serwisów sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej  zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez GM.
4. GM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu i/lub Serwisów, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
5. GM nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.
6. GM nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu i/lub Serwisów w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
7. GM nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.


7. Prawa własności intelektualnej

1. Przyjęty w na stronach Portalu i/lub Serwisów wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
2. Portale i/lub Serwisy zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
3. Treści udostępniane na stronach Portalu i/lub Serwisów mogą być opatrzone znakiem "Mindly.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone" lub podobnym.
4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, GM udostępnia na stronach Portalu i/lub Serwisów na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu i/lub Serwisów, w całości lub części, w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody GM poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
9. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
10. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów materiały (treści, zdjęcia, filmy), co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają GM niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści w ramach GM.


8. Ochrona prywatności

1. GM gwarantuje Użytkownikom GM i/lub Serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
2. GM w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
3. GM umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.
4. GM oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji, GM gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną GM usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika.
5. Dane użytkowników GM wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach GM osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych, pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania.
6. W ramach świadczenia niektórych Usług GM zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.
7. GM zastrzega, że: używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb, podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień mogą używać mechanizmu cookies na stronach Portalu.
8. GM oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Celem takiego działania jest udostępnienie bmożliwości personalizacji usług świadczonych przez GM oraz pozyskanie informacji o tym, jakiej informacji Użytkownicy w ramach portalu szukają. GM wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam.
9. GM gromadzi informacje o Użytkownikach zgodnie z informacjami podanymi tutaj
10. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. GM zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności GM lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.
11. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się, jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach: po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi, w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników  GM aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.
12. Dodatkowe informacje: tutaj


9. Ochrona danych osobowych

1. GM zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez GM zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest GM, która przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z  obowiązującymi przepisami prawa.
3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba że dane, których dotyczy powyższe żądania są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez GM.
4. GM zastrzega, że w przypadku zgłaszania GM problemów związanych z korzystaniem z GM, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa GM do przechowywania kopii takiej korespondencji.
5. Dodatkowe informacje: tutaj


10. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.
2. GM zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.
3. GM zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.