Zasady użytkowania witryn

Maciej Piwowski
05.09.2015

Korzystanie (w jakikolwiek sposób) z tej witryny, wszystkich witryn z nią powiązanych oraz usług opisanych na tych witrynach oznacza akceptację poniższych informacji:

Regulamin

Regulamin użytkowników korzystających z witryn w Grupie Mindly, Projekcie WORTALE.NET oraz witryn powiązanych.

1. Definicje

1.1. Grupa Mindly, Portal Mindly. Projekt Wortale.net (dalej zwane „GM”) - oznacza Serwisy udostępnione w sieci Internet, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z mechanizmów Serwisów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianych m.in. domenach: Bizneo.pl, Finansowy360.pl, PoradnikPraca.pl, PortalMarketingowy.pl, Tech360.pl, Energia360.pl, ZycieKOBIETY.pl, DomABC.pl, EduZDROWIE.pl, MESKIPortal.pl, PoradnikiZAKUPOWE.pl, PoradnikMOTO.pl, Turystyka360.pl, PSY24.PL, KOTY24.PL, KONIEiMY.PL, PoradnikPRACA.pl, Mindly.pl, LogistykaiTransport.pl, Wortale.net (oraz wszystkie subdomeny).

1.2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

1. 3. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z GM.

1. 4. Usługi – oznaczają w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), m.in takie jak niżej wymienione:

  • a. Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych udostępniane na żądanie użytkownika w czasie przez niego wybranym, za pośrednictwem stron internetowych GM lub za pośrednictwem innych mechanizmów (np. transmisji SMS, poczty e-mail).
  • b. Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i usług - usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zapewniające Użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży określonych produktów i usług za pośrednictwem wybranych Serwisów;


2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z GM i zakres odpowiedzialności GM.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Poprzez fakt korzystania z GM Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4. W przypadku, gdy określone Serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego Serwisu, a Regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego Serwisu, bez konieczności akceptacji regulaminu tego Serwisu.


3. Warunki

1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług: Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.

2. Warunki techniczne: Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie elementy niezbędne do korzystania z GM i jego Serwisów.

3. GM zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikacji (komentarzy, blogów, artykułów) bez podania przyczyny.


4. Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z GM w sposób zgodny z obowiązującym prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

2. Zakazane jest korzystanie z GM w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

5. Usługi dostępne bez konieczności rejestracji jaki i z koniecznością rejestracji (np.: komentarze, publikacje przesłane na e-mail, publikacje w systemie), a mające za cel zamieszczenie na GM publikacji (treści, obrazów, video) - będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami. GM oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje publikacje Użytkowników we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia już dodanych w przypadku:

  • 5a. Publikacji, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) oraz zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem oraz takie, które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów ( i innych publikacji) w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, z późn. zm.).
  • 5b. GM zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikacji lub odmowy publikacji bez podania przyczyny.

6.Poprzez umieszczenie lub przesłanie do umieszczenia swoich komentarzy, opinii, artykułów, opracowań, zdjęć, grafik i filmów oraz innych dowolnych materiałów na stronach GM Internauci / użytkownicy / współpracownicy / reklamodawcy wyrażają zgodę na nieodpłatne i wieczyste publikowanie, edytowanie i cytowanie tych materiałów na łamach GM oraz w innych tytułach wydawanych przez właściciela GM.


5. Reklamacje

1. Reklamacje można zgłaszać pisemnie poprzez formularz kontaktowy. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez GM.


6. Odpowiedzialność GM

1. GM nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach GM informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

2. GM zastrzega, że korzystanie z GM odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

3. GM nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z GM przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw, jak i co do tego, że dane i informacje na stronach GM sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej  zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez GM.

4. GM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem GM, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

5. GM nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach GM.

6. GM nie ponosi odpowiedzialności za materiały reklamowe zamieszczane na stronach GM w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

7. GM nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z GM  w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

8. GM ma charakter tylko reklamowy. Autorzy umieszczanych tu informacji nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z wykorzystywania informacji pochodzących ze stron GM.

9. Wszystkie użyte na stronach serwisu nazwy firm, produktów, czcionek, logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.


7. Prawa własności intelektualnej

1. Przyjęty w na stronach GM wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

2. Serwisy GM zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.

3. Treści udostępniane na stronach GM mogą być opatrzone znakiem "Mindly.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone" lub podobnym.

4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, GM udostępnia na stronach GM na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.

5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach GM, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach GM nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach GM jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).

8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części GM, w całości lub części, w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody GM poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

9. Niedozwolone jest wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej stronie internetowej lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w niniejszych stronach są chronione prawami autorskimi; jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się na stronach może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw. Naruszenie któregokolwiek z przedstawionych zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania ze strony. Należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.
Istnieje możliwość skorzystania z materiałów z naszych stron do zastosowań komercyjnych za opłatą - osoby zainteresowane prosimy o skorzystanie z https://soluma.pl/faq/portale-tematyczne/zakup-materialow 

10. Użytkownicy udostępniający w dowolnej formie (płatnej lub bezpłatnej) na stronach GM materiały, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim:

  • 10 a. przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach GM materiałów, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
  • 10 b. udzielają GM niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści w ramach GM.


8. Reklamy

Wszystkie materiały (w tym: treści, banery, linki, zdjęcia) zamieszczone na stronach GM to materiały reklamowe.
 

9. Zmiany zasad

Twórcy lub właściciele GM mogą w dowolnej chwili dokonać zmiany zasad, aktualizując powyższe informacje. Ponieważ powyższe informacje witryny są wiążące dla użytkownika, należy sprawdzać co pewien czas czy nie uległy one zmianom. Niektóre informacje mogą zostać zastąpione wyraźnie określonymi informacjami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na poszczególnych stronach w GM.


10. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.

2. GM zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

3. Korzystanie przez Użytkownika z GM  po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Celem zapewnienia Użytkowników GM, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających GM jest dla nas szczególnie istotna i dla udzielenia Użytkownikom informacji o przedmiocie danych osobowych zbieranych przez GM, celu ich gromadzenia oraz wykorzystywania plików cookies - przedstawiamy niniejszą nową Politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.).


1. Cele przyjętej polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.

1.1.  Niniejsza Polityka prywatności oraz wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w GM.
1. 2. Administratorem danych osobowych jest : Soluma Interactive Grzegorz Wiśniewski, ul. Żyrardowska 73/35, 82-300 Elbląg, NIP:578-210-28-51

1.3.  Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celu realizacji usług, sprzedaży, dostawy, kontaktowym – w tym np.:

1.3.1. zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną/ poza lokalem przedsiębiorstwa, ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania;

1.3.2. realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty / usługi znajdujące się w asortymencie GM, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia,

1.3.3. rozpatrywania reklamacji Użytkownika,

1.3.4. realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;

1.3.5. statystycznym, badawczym;

1.3.6. informacyjnym dla udzielania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;

1.3.7. w celu organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;

1.3.8. prowadzenia dokumentacji księgowej;

1.3.9. W celu dopasowania reklam emitowanych w GM

Podanie danych osobowych jest dobrowolne zgodnie z przepisami RODO. Użytkownik w każdej chwili może żądać usunięcia swoich danych.

1.4.  Informujemy, że w GM mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator GM nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z  polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

 

2. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika

Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie.

Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis to  anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki  (tzw. logi systemowe)/  liczba odwiedzin, dane urządzenia/ język przeglądarki,/ typ systemu operacyjnego/. Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1.3.

Serwis pobiera także dane dotyczące geolokalizacji Użytkownika celem zweryfikowania, z jakiego miejsca (kontynentu, kraju, miejscowości) Użytkownik dokonuje zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia do lub w lokalizacji Użytkownika jest niemożliwa, w tym zabroniona złożenie zamówienia nie będzie możliwe i Użytkownik otrzyma odpowiednią wiadomość w komunikacie.

Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez czas do 10 lat jedynie w celu pomocniczym dla administrowania GM, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania GM.

2.1.  Dane gromadzone przez GM to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie.

2.1.1. W celu złożenia zamówienia Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz zamówienia poprzez jego wypełnienie podając dane imię, nazwisko, adres/adres dostawy/ adres mail/numer telefonu/ nr karty kredytowej/ numer karty debetowej/. Wyżej wymienione dane przetwarzane są tylko przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i nie są udostępniane przez Administratora osobom trzecim, z wyjątkiem osób, których udział konieczny jest do realizacji zamówienia tj. np.:  przewoźnika/ spedytora/ systemu płatności. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.

2.1.2.  W celu złożenia zamówienia Użytkownik może także: zarejestrować się w GM poprzez kliknięcie opcji „Zarejestruj” dostępnej w prawym głównym rogu strony głównej lub po kliknięciu opcji „złóż zamówienie” / drogą mailową / przez formularz kontaktowy / telefonicznie - w zależności od możliwości dostępnych w danym Serwisie.  Wówczas dane podane podczas zamówienia tj.: adres / adres dostawy/ adres mail/ numer telefonu/ imię i nazwisko /inne dane niezbędne przy danym typie zamówienia. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.

2.1.3. Serwis umożliwia kontakt z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego/ poczty e-mail/ dostępnych w zakładkach kontaktowych poszczególnych Serwisów. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz dane. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu określonym w punkcie 1.3.

2.1.4.  Niektóre Serwisy umożliwiają się zapisanie się do newslettera / dodanie do bazy subskrybentów poprzez kliknięcie opcji „zamów newsletter”/ „subskrybuj” itp.. Użytkownik zapisując się do newslettera lub żądają dodania do subskrypcji podaje dane takie jak: adres e – mail/ login/ telefon/imię i nazwisko. Powyższe dane wykorzystane są jedynie w celu wysłania Użytkownika naszego biuletynu lub newslettera.

2.1.5. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami.

2.1.6. Dane osobowe gromadzone na potrzeby konta klienta, Użytkownik może w każdym czasie, samodzielnie i swobodnie edytować je i usuwać. 

2.1.7. Użytkownik może zwrócić się także do Administratora z żądaniem usunięcia konta klienta.  W tym celu należy skontaktować się z nami.

2.1.8. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z newslettera lub subskrypcji. W tym celu należy skontaktować się z nami.

2.2 Udostępnianie danych

2.2.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.2.2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

2.2.3. Dane są udostępniane Partnerom handlowym/ firmom współpracującym w celu opisanym w punkcie 1.3. Komu udostępniamy Twoje dane:

A. pomiotom, które współuczestniczą w realizacji usług świadczonych,  np.: firmom kurierskim, organizacjom zarządzającym rejestracją domen, firmom świadczącym usługi płatnicze związane z realizacją naszych usług, firmom hostingowym związanym z realizacją naszych usług, innym firmom zakresie niezbędnym do realizacji naszych usług.

B. firmie Google LLC dane związane z korzystaniem z usług: Google Analitycs, Google Adwords, Mapy Google, Google reCAPATCHA, Google G Suite, Kalendarz Google, Dysk Google, Google Gmail, Wyszukiwarka Google, Dokumenty Google. Przekazywane są dane w zakresie zgodnym z regulaminem danej usługi (w tym pliki cookies oraz adres IP). Dane będą przekazane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Regulaminy dla wymienionych usług są dostępne na stronach producenta tych usług (https://policies.google.com). Zobacz również jak Google korzysta z tych danych: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

3. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania

3.1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, aktywności, a w tym czasu i ilości czynności (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w pkt 1.3.

3.2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Zapisywane pliki, z których serwis korzysta nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

3.4. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:

  • niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;
  • każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;
  • usuwaniu plików po skorzystaniu z GM.

Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc" oraz na stronie internetowej producenta przeglądarki.

Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania GM ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z GM.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

4. Zabezpieczenia

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, dla której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.).

GM wykorzystuje technologie i  procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników. 

Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Jeżeli Użytkownik wybrał opcję założenia konta klienta, dla bezpieczeństwa, powinien także stosować się do instrukcji ustawienia hasła i loginu zapewniającej odpowiedni poziom trudności. W szczególności rekomendujemy stosowanie hasła składającego się z ciągu znaków i cyfr oraz różnej wielkości liter.

Użytkownik korzystając z GM przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien wylogować się z konta i usunąć historię przeglądania.

5. Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa.

 


 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie