Narzędzia strategicznego przyspieszenie programu iN2015

Antoni Kwapisz
23.08.2015

Nowe narzędzia współczesnej ekonomii. Sieci technologiczne i pola innowacyjne. Narzędzia strategicznego przyspieszenie programu iN2015

W celu realizacji wizji i założeń strategicznego przyspieszenia innowacyjnego rozwoju gospodarczego Singapuru, głównie w stosunku do innych państw regionu, agencja IDA zaleca:

  1.  Zwiększanie operacyjnych kompetencji technologii cyfrowych w kluczowych sektorach gospodarki kraju.
  2.  Tworzenie konkurencyjności na rynkach światowych specjalistów InfoComm.
  3.  Rozwijanie, przyciąganie i zatrzymywanie talentów, szczególnie z zakresu technologii cyfrowych.

Oprócz tych trzech strategicznych akceleratorów, IDA planuje w najbliższym czasie dążyć do likwidacji przepaści cyfrowej i budować wszystkie elementy i aspekty społeczeństwa informacyjnego. Zadania te realizowane będą głównie w ramach programów, które promują społeczną cyfrową świadomości, tak aby technicznie mniej doświadczeni mogli być zadowoleni z eksploatacji urządzeń zbudowanych z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz uzyskali możliwości skutecznego dostępu do narzędzi digital. Społecznym zadaniem przypisanym dla przemysłu InfoComm przez agencje IDA jest świadczenie realnej pomocy mniej uprzywilejowanym w zwiększeniu ich szans na zatrudnienie, integrację z głównym nurtem nowoczesnego rozwoju, a także sprawienie aby prowadzili oni bardziej niezależną aktywność, spełniającą ich aspiracje życiowe*** . Wyżej wymienione cele strategiczne efektywnie wspomaga już w ramach Tools InfoComm Professional, program Techno-strateg (TSP). Ma on na celu opracowanie istotnych operacyjnych instrumentów dla specjalistów nowych sektorów gospodarki Singapuru, zarówno technicznych jak i dotyczących znajomość specyfiki określonych obszarów aktywności społecznej np. takich jak usługi finansowe, opieka zdrowotna, prawo.

Specjalnie dla specjalistów sektora InfoComm oraz pracodawców zbudowano NICF****  dźwignie. Ich celem jest głównie określenie rodzajów umiejętności i kompetencji wymaganych dla różnych miejsc pracy opartych na technologii cyfrowej oraz opracowanie strategii szkoleń specjalistów, którzy postanowili nabyć umiejętności certyfikowane poprzez akredytowane podmioty świadczące usługi szkoleniowe.  Dźwignie NICF będą również pomagać specjalistom w ocenie ich własnych umiejętności i kompetencji, zgodnie z  krajowymi i międzynarodowymi standardami. Umożliwiać im będą ponadto zaplanowanie osobistych profilowanych ścieżek kariery.  Pomagać będą zapewne również w tworzeniu przewodników dla pracodawców, głównie w zakresie planowania zasobów ludzkich, budowania agend szkoleniowych oraz tworzeniu programów rozwoju zawodowego zatrudnionego personelu. Realizowany już od 1998 roku stargetowy program rozwoju technologii cyfrowych zaliczany jest do większych osiągnięć rządu Singapuru. Wybrane kwantyfikatory przedstawiają wykresy 1-3.

Wykres 1.  Przychody przemysłu InfoComm przemysłu w latach 1998 - 2007

Wykres 2.  Udział procentowy sprzedaży  krajowej i eksportu w latach 1998 - 2007

Wykres 3. Przychody razem segmentu InfoComm w latach 2000 - 2007

W październiku 2008 r. rządowa organizacja IDA zdefiniowała konieczność uzyskiwania przez przemysł technologii cyfrowych certyfikatów uwierzytelniających. InfoComm Development Authority of Singapore uruchomiła w tym celu krajowe ramy uwierzytelniania (NAF) dla zainteresowanych firm.  W pierwszej połowie 2009 r., powołany już instytut Call-Factory-Collaboration (CFC), składający się z wybranych uczestników rynku i rządu, będzie wykonywał ogólnokrajowe usługi w tym zakresie oraz będzie oferował zainteresowanym uzyskiwanie wskaźnika bezpieczeństwa dwu-czynnikowego (2FA) na różne e-usług.


Kazimierz W.  KRUPA

 

Literatura:

 

1. A  Vision so Moving a Future Most Exciting.  IDA Annual Report 2007/2008.
2. InfoComm Development Authority of Singapore.  Republic of Singapore  2008,   www.ida.gov.sg.
3. iN2015 Raporty. IDA Republic of Singapore  2008,   www.ida.gov.sg.
4. Mačerinskien I., Šúbertová E. (2008), Present Role of Development Co-operative Society in Lithuania and in the Slovak Republic. Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem. Bratislava.
5. Majtán Š., Manažérske rozhodovanie v outsourcingovom vzťahu. Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem. Bratislava, 2008.
6. „Rozwój gospodarki i zatrudnienia na szczebli lokalnym, Klastry gospodarcze: promocja przedsiębiorczości w Europie Środkowej i Wschodniej” („Business clusters: promoting enterprise in Central and Eastern Europe”) - http://www.oecd.org/dataoecd/7/4/35136926.pdf.
7. Shellock D. (2008), Europe and America offer Divergent Scenarios. Financial Times , may 16, p. 28.
8. Smith P., Dyer G. (2008), China ups Stakes in Iron ore Battle,  Financial Times , may 16, p. 14.
9. Scholtes S., Dyn von A. (2008), Will Consumer Credit Deal the Next Blow to Securities Trading? Financial Times , may 16, p. 27.
10. Sojka L., Regionálny rozvoj v kontexte vzdelanostných faktorov : súbor záverečných ątúdií vedeckého grantu VEGA č. 1/1406/04 / Ladislav Sojka. - 1. vyd. - Preąov : Preąovská univerzita, 2006. - 132 s. - ISBN 80-8068-574-6.
11. Sojka L., Kvalita pracovného života a súvisiace konątrukty / Ladislav Sojka. - 1. vyd. - Preąov : Fakulta manažmentu Preąovskej univerzity, 2007. - 149 s. - (Acta Universitatis Preąoviensis). - ISBN 978-80-8068-653-6.
12. Sojka L., Príspevok k tvorbe regionálnej stratégie / Ladislav Sojka.
In: Dimenzie a faktory regionálneho rozvoja : zborník vedeckých ątúdií z výskumného grantu VEGA č. 1/8051/01 / Róbert Štefko. - Preąov : Filozofická fakulta PU, 2003. - ISBN 80-8068-230-5. - S. [146]-154.
13. Sojka L.,  Inovácie ako zdroj rieąenia malého a stredného podnikania v zaostávajúcich regiónoch / Ladislav Sojka. In: Analytický pohľad na základné súvislosti z výzvy regionálneho rozvoja v slovenských podmienkach [elektronický zdroj] : (zborník vedeckých ątúdií z výskumného grantu VEGA č. 1/1406/04) / Róbert Štefko. - Preąov : Preąovská univerzita, 2005. - ISBN 80-8060-390-5. - S. 44-48. - Popis urobený 14.3.2006.
14. Sojka L. Kompatibilita regionálnej stratégie a stratégií podnikateľských subjektov regiónu / Ladislav Sojka, Andrea Kmecová. In: Analytický pohľad na základné súvislosti z výzvy regionálneho rozvoja v slovenských podmienkach [elektronický zdroj] : (zborník vedeckých ątúdií z výskumného grantu VEGA č. 1/1406/04) / Róbert Štefko. - Preąov : Preąovská univerzita, 2005. - ISBN 80-8060-390-5. - S. 82-94. - Popis urobený 14.3.2006. http://www.pulib.sk/elpub/FM/Stefko1/index.htm
15. Soni V. (2008), An ode to Energy and Youth, Hindustan Times, New Delhi, february 4, p. 30.
16. Štefko R. Analytický pohľad na základné súvislosti z výzvy regionálneho rozvoja v slovenských podmienkach [elektronický zdroj] : (zborník vedeckých ątúdií z výskumného grantu VEGA č. 1/1406/04) / Róbert Štefko. - Preąov : Preąovská univerzita, 2005. - ISBN 80-8060-390-5. - S. 4-12. - Popis urobený 14.3.2006.
17. Štefko R., Znalostné determinanty regionálneho rozvoja : súbor vedeckých ątúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií - CEVKOG / Róbert Štefko (ed.). - Preąov : Fakulta manažmentu PU, 2007. - ISBN 978-80-8068-695-6. - S. 8-15.
18. Šúbertová E. (2008), Malé a stredné podniky a integrácia cooperatives Europe. Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem. Bratislava.
19. Tej J., Správa a manažment. Preąov, 2007.

 
 

* Technologia cyfrowa realizowana w ramach rządowego programu  iN2015.
** IDA-Infocomm Development Authority
*** IDA InfoComm Manpower Survey, 2005.
**** The National Infocomm Competency Framework.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.