Ocena ryzyka zawodowego w małych przedsiębiorstwach

Ocena ryzyka zawodowego jest obligatoryjna dla każdego pracodawcy, co wynika bezpośrednio z przepisów kodeksu pracy. Ponadto ustawodawca nakłada obowiązek dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych je zmniejszających, a także obowiązek informowania pracownika o istniejącym ryzyku i ustalonych procedurach i zasadach ochrony przed istniejącymi zagrożeniami.

Czym jest ryzyko zawodowe?

Definicja legalna ryzyka zawodowego znajduje się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Zgodnie z § 2 ryzyko zawodowe to „prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.” Ryzyko ponosi pracownik i jest ono następstwem wykonywanej przez niego pracy.

Kto dokonuje oceny ryzyka zawodowego?

Ocenę ryzyka zawodowego w małych przedsiębiorstwach może wykonać samodzielnie przedsiębiorca, może to zrobić zatrudniony w firmie specjalista BHP, albo można to zlecić zewnętrznemu ekspertowi. Decyzję, kto przeprowadzi ocenę ryzyka pracodawca powinien podjąć po konsultacji z pracownikami. Ważne, żeby osoba dokonująca oceny miała do tego odpowiednie kompetencje i wystarczającą wiedzę, które pozwolą na rozpoznanie ryzyka i zagrożeń oraz wskazanie ich źródła. Musi także znać wszystkie procedury i normy właściwe w określonych warunkach pracy. Celowe może być także zapewnienie udziału lekarza medycyny pracy.

Jaki jest cel oceny ryzyka zawodowego?

Głównym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy oraz ochrona ich życia i zdrowia. Z pewnością ułatwia planowanie i wdrożenie działań koniecznych do osiągnięcia tych celów. Zawsze należy dążyć do ograniczenia ryzyka do najniższego poziomu, jaki można osiągnąć w sposób ekonomicznie i technicznie uzasadniony.

Tekst opracowany przy współpracy ze specjalistami w ocenie ryzyka zawodowego - firmą Progres.

Informacja prasowa

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.