Sieci technologiczne

Remigisz Szulc
23.08.2015

Nowe narzędzia współczesnej ekonomii. Sieci technologiczne i pola innowacyjne. Sieci technologiczne

Głównym celem budowania sieci biznesowych, szczególnie o rdzeniu technologicznym, jest ewolucyjna kooperacja pomiędzy firmami i innymi organizacjami koncentrującymi swą działalność bądź to na technologicznej modyfikacji  bądź to na generalnych zmianach technologii. Potwierdza to  CIFAR (Canadian Institute for Advancd Research) na podstawie przeprowadzonego ostatnio sondażu. Finalne wyniki empirycznych analiz oparto na ocenie odpowiedzi 12 węzłowych pytań. Respondentami biorącymi udział w badaniach byli przedstawiciele podmiotów gospodarczych, które funkcjonują na różnych poziomach łańcuch systemu gospodarczego. W zasadzie wszystkie uczestniczące w badaniach podmioty wykorzystują w realizacji swych celów technologię informatyczną i w większości generują innowacje technologiczne obecnie bardzo oczekiwane dla skutecznego rozwiązywania specyficznych problemów, które zazwyczaj się pojawiają w globalnej gospodarce. Często jednak jeśli określony problem zostanie rozwiązany służąca do tego celu sieć z reguły zanika, a wówczas prawdopodobnie rozpoczyna się budowanie nowej innej sieci np. technologicznej niezbędnej dla rozwiązania kolejnego lecz odmiennego problemu biznesowego. Jednak w każdym takim przypadku wykorzystuje się istniejące doświadczenia, co przyspiesza budowanie nowych sieci. Jednym z przykładów takiego działania, szczególnie w strukturach Unii Europejskiej są coraz liczniejsze narodowe bądź ponadnarodowe programy badawczo-rozwojowe, mające na celu opracowanie konkretnych technologii  (biotechnologie, nanotechnologie) wiążących w nowych strukturach potencjał innowacyjny wielu instytucji, organizacji i krajów. Przykładem może tu być również powstawanie kreatywnych struktur wirtualnych.

W współczesnych powiązaniach biznesowych można wyszczególnić wiele różnych poziomów działania podmiotów zorganizowanych połączonych w sieci poprzez decydujące dla innowacyjności specjalistyczne, dedykowane i profilowane struktury (więzi). Są to zazwyczaj więzi:
międzyinstytucjonalne i międzydyscyplinarne wewnątrz systemu np. w trakcie prac B+R,
między naukowcami a inżynierami, zwłaszcza w  technologiach nazywanych bazowymi, jak bio i eko technologie, elektronika, nowe materiały oparte na nanotechnologii,
między aktualnymi i potencjalnymi użytkownikami nowych produktów i procesów technologicznych,
powstające w różnych komórkach firmy, a mające istotne znaczenie zarówno dla wytworzenia nowego produktu, jak i jego komercjalizacji. Dotyczy to więzi pomiędzy komórkami projektowania, B+R, produkcji i marketingu, wyzwalające nową wiedzę i doświadczenie dla firmy i jej pracowników (wiedza własna i konkurencji, oraz doświadczenia zewnętrznych partnerów otoczenia bliższego i dalszego np. dostawców, klientów, zleceniobiorców, doradców, uczelni, instytutów).

Należy jednak pamiętać że pomimo nie podlegających dyskusji korzyściach płynących z zastosowania sieci technologicznych, głównie wynikających z relatywnie niższych kosztów osiągania kreatywnych innowacji  tą drogą, wiele firm światowych (szczególnie w Azji) coraz częściej preferuje jednak formułę pól innowacyjnych, głównie jak się wydaje,  ze względu na możliwość wspólnego, solidarnego partycypowania w kosztach infrastruktury informacyjnej.

Innowacyjna rola Singapuru w tworzeniu nowych rozwiązań biznesowych wykorzystujących technologię cyfrową

Singapur potwierdza w współczesnej praktyce biznesowej swoją wiodącą innowacyjną rolę na światowym rynku, głównie w wyniku wykorzystania dobrze rozwiniętej technologii cyfrowej w wersji projektu InfoComm* .  Głównym efektem realizacji tego projektu jest:

  • występowanie technologii cyfrowej w roli dźwigni innowacyjnej, nie tylko w Singapurze,
  • pełnienie  centrum inspirującego dla całego środowiska biznesowego,
  • promowane klimatu innowacyjności,
  • rozwój i inwestowanie w najnowocześniejsze produkty i usługi.


Dla Singapur wykorzystanie (w celach biznesowych i ekonomicznych) kolosalnych możliwości wynikających z istotnego wpływu  „wschodzących” technologii ma zasadnicze znaczenie.  Kraj ten aby zapewnić kontynuację obecnej wiodącej roli InfoComm, nie tylko w regionie Azji, ustalił, że każdorazowo IDA**  określa strategiczny wpływ InfoComm na technologię, a także, że  współpracuje ona z właściwymi podmiotami w przemyśle i administracji, głównie w takich dziedzinach jak:

  1. polityka,
  2. regulacje prawne,
  3. rozwój zasobów ludzkich,
  4. technologie tzw. pilotów innowacyjnych,
  5. tworzenie nowych tendencji wynikających z wniosków benchmarkingowych (głównie klasy odwzorowań).


W ramach zadań informacyjnych i inspirujących IDA's InfoComm Technology Roadmap przygotowuje stratyfikację krajowych firm technologii cyfrowej, buduje plany na przyszłość, identyfikuje znaczące trendy w InfoComm  i przekazuje je zainteresowanym branżom.  Piąta i najnowsza mapa drogowa przewiduje, że następne 10 lat rozwoju innowacji  w Singapurze przyniesie nowy poziom łatwości i wygody dla użytkowników końcowych, a pojawienie się nowego ekosystemu sprzętu, oprogramowania i rozwiązań technologicznych, będzie szczególnie silnie inspirujący na poziomie  użytkowników końcowych.

Wydaje się, iż w dającej się przewidzieć przyszłości będzie można zobaczyć ogromne możliwości generowane przez przemysł technologii cyfrowych Singapuru.  Również będzie to dotyczyć licznych dyscyplin badawczych inspirowanych nowymi szansami i wyzwaniami. Zdaniem decydentów tego państwa technologie cyfrowe staną się także kluczowym elementem R & D.  Zgodnie z zaleceniami rządu Singapuru IDA będzie nadal rozwijać przemysł odpowiednich programów informatycznych, które powinny stać się inspiracją (pomostem) dla laboratoriów badawczo-rozwojowych, firm i całych branż innowacyjnego przemysłu. Ich  celem będzie również zagwarantowanie w Singapurze dużego prawdopodobieństwa  całkowitego monitorowania przyszłych kierunków i tendencji, oraz identyfikacji nowych możliwości biznesowych i symptomów przewagi konkurencyjnej. Jest już potwierdzone, że patrząc w przyszłość, przyspieszenie technologiczne InfoComm stworzy również inspirujący klimat silniejszej presji konkurencyjnej na gospodarkę i przedsiębiorstwa. Wygeneruje ono ponadto zapewne ogromne możliwości rozwoju dla tych, którzy są w stanie zrealizować „ucieczkę do przodu” w stosunku do bezpośredniej konkurencji. Jego inspirująca siła ciągu zależna jest  jednak od tego, czy dany region lub podmiot gospodarczy posiądzie zdolność do rozwoju, głównie poprzez przyciągnięcie i zatrzymanie utalentowanej siły roboczej, która jest w stanie skutecznie wykorzystać innowacyjność InfoComm (manpower@ida.gov.sg).
Osadzona w tym globalnym krajobrazie wizja kreatywnego rozwoju Singapuru oparta jest od bardzo wielu lat na inspirującej funkcji technologii digital, doświadczonych pracownikach skutecznie pozyskiwanych z całego świata oraz konkurencyjności  własnej siły roboczej. Triada ta tworzy interesujące rozwiązania biznesowe, potrafi efektywnie powiększać  konkurencyjność gospodarki Singapuru i jest uznanym narzędziem lewarowania dalszego postępu.

Kazimierz W.  KRUPA

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie