Mapy akustyczne

Remigisz Szulc
01.06.2015

Mapy akustyczne obszarów zurbanizowanych (miast, dzielnic, osiedli mieszkaniowych) czy też mapy emisji hałasu z terenów przemysłowych stanowią dzisiaj podstawę oceny klimatu akustycznego. Wykonuje się je w celu graficznego wykreślenia rozkładu pola akustycznego na danym obszarze. Mapy takie oblicza się z uwzględnieniem lokalizacji źródeł hałasu i ich parametrów akustycznych. W zależności od rodzaju mapy źródłami hałasu mogą być: drogi, linie kolejowe i tramwajowe (mapy hałasu komunikacyjnego), lotniska (mapy hałasu lotniczego), maszyny i urządzenia techniczne (mapy hałasu przemysłowego).

Modelowanie parametrów akustycznych tych źródeł może odbywać się na podstawie posiadanych danych akustycznych (np. mocy akustycznych uzyskanych na bazie terenowych pomiarów poziomu dźwięku, informacji podanych przez producentów w katalogach, itp.) lub danych nieakustycznych (np. natężenie i struktura ruchu pojazdów na danej trasie, częstotliwość lotów, rodzaje obsługiwanych statków powietrznych, itp.). Równie istotnym elementem każdej mapy akustycznej jest model geometryczny analizowanego terenu. Wpływa on bezpośrednio na poprawność obliczeń propagacji dźwięku w środowisku. Model geometryczny winien uwzględniać rzeczywistą lub prognozowaną lokalizację: źródeł hałasu, obiektów ekranujących hałas (budynki, ekrany, skarpy, nasypy), istniejących pasów gęstej zieleni oraz topografię terenu

Propagację dźwięku w środowisku (rozkład poziomu dźwięku) oblicza się na podstawie przygotowanego modelu geometrycznego i akustycznego. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej obowiązującą stała się Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku. Zgodnie z nią zalecaną metodą obliczeniową propagacji hałasu w środowisku zewnętrznym jest metoda opisana w normie PN-ISO 9613-2:2002 pt. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólne metody obliczeń.

Obliczenia te realizowane są przez specjalistyczne programy komputerowe (np. CadnaA, SoundPlan, Lima, Immi, Mithra, itp.), które nie tylko pozwalają modelować środowisko i wyznaczać poziom hałasu w środowisku, ale również współpracują z odpowiednimi formatami wymiany danych GIS w zakresie importu i eksportu danych, dają możliwość wizualizacji wyników oraz przeprowadzania bardziej zaawansowanych obliczeń, uwzględniających np. różnorodność terenów chronionych akustycznie czy gęstość zaludnienia

Mapy akustyczne stanowią dzisiaj podstawowy element ekspertyz i opracowań akustycznych, których zadaniem jest:

  • planowanie obszarów zabudowy mieszkaniowej, tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, racjonalne gospodarowanie emisjami,
  • ocena oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko (budowa nowych dróg, obwodnic, modernizacja istniejących szlaków komunikacyjnych),
  • ocena oddziaływania inwestycji przemysłowych na środowisko (budowa nowego zakładu przemysłowego, analiza możliwości obniżenia emisji hałasu z terenu istniejącego już zakładu, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na emisję, itp.),
  • określanie źródeł hałasu odpowiedzialnych za przekroczenia wartości dopuszczalnych w środowisku, itp.),
  • racjonalne planowanie zakresu i kolejności prac wyciszeniowych,
  • szacowanie skuteczności planowanych działań wyciszeniowych na terenie zakładu.
     

źródło: http://www.eko-ton.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.