Mapy akustyczne miast - mapy strategiczne

Marta Szydełko
01.06.2015

Wykonywane są przez wojewodów na podstawie Dyrektywy 2002/49/WE. Wszystkie polskie miasta o liczbie ludności powyżej 250 tys. mieszkańców muszą mieć sporządzoną mapę akustyczną do końca czerwca 2007 roku, a rok później tj. do końca czerwca 2008 roku - opracowany program ochrony przed hałasem. Zgodnie z powyższą dyrektywą miasta powyżej 100 tys. obowiązują nieco dłuższe terminy, a mianowicie: 30 czerwiec 2012 roku - sporządzenie akustycznej mapy strategicznej oraz 30 czerwiec 2013 roku - opracowanie planu ochrony przed hałasem

Zgodnie z Dyrektywą 2002/49/EC Parlamentu Europejskiego strategiczna mapa akustyczna to uśredniona mapa hałasu emitowanego do środowiska przez różne grupy źródeł, dająca możliwość całościowej oceny stopnia zagrożenia hałasem na terenie miasta, możliwość stwierdzenia przyczyn tego stanu oraz możliwość realizacji ogólnych prognoz (tendencji) zmian hałasu. Na jej podstawie można również tworzyć złożone wskaźniki oceny zagrożenia hałasem, np. wiążąc wartość przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku na danym obszarze z liczbą osób narażonych na działanie hałasu. Tego typu mapy zwane są mapami hałasu, choć w fachowym piśmiennictwie polskim spotyka się już usystematyzowane pojęcia np. mapa rozkładu wskaźnika hałasu (np. Lden, M), mapa konfliktów, itp

Celem strategicznej mapy akustycznej jest zatem:

  • identyfikacja istniejącej sytuacji akustycznej na badanym obszarze,

  • wyznaczenie rejonów, na których wystąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnych hałasu w środowisku (tzw. rejonów konfliktów),

  • oszacowanie liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w poszczególnych obszarach miasta,

  • oszacowanie możliwych zmian klimatu akustycznego w związku z opracowanym programem ochrony środowiska przed hałasem,

Mapa strategiczna tworzona jest dla średnich lub średniorocznych wartości danych wejściowych, a więc z natury rzeczy nie odzwierciedla sytuacji akustycznej w konkretnej chwili czasu. Zatem nie można na jej podstawie stwierdzić, że w wybranym punkcie miasta w określonej chwili czasu będziemy obserwować poziom dźwięku o odczytanej z mapy wartości. Prezentuje ona wartości średnie w odniesieniu do roku, zatem zmiany natężenia ruchu związane z porą doby, dniem tygodnia, czy nawet miesiącem roku są tu uśrednione.

Posiadając jednak strategiczną mapę akustyczną jesteśmy w stanie określić, które rejony miasta są najbardziej narażone na ponadnormatywny hałas, biorąc pod uwagę wielkość przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu oraz liczbę mieszkańców narażonych na jego działanie. Dla tych rejonów w pierwszej kolejności należy opracować program ochrony przed hałasem oraz wdrożyć odpowiednio skuteczne środki redukcji hałasu. Przykłady map akustycznych przedstawiono poniżej.

Przykładowa mapa akustyczna osiedla mieszkaniowego

Mapy akustyczne miast
Mapy akustyczne miast Mapy akustyczne miast

 

Przykładowa mapa akustyczna fragmentu drogi - obwodnicy

Mapy akustyczne miast Mapy akustyczne miast
Mapy akustyczne miast

 

źródło: http://www.eko-ton.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.